OGŁOSZENIE  

Zielona Góra, dnia 05.05.2021 r.

OGŁOSZENIE  

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

1. Rodzaj zadania:  promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.
Zadania mogą być realizowane poprzez:
– prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, kończonych opracowaniem naukowym z ogłoszeniem wyników w Internecie lub publikacją,
– wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk) – periodyków, katalogów, druków ulotnych, książek, w tym przekładów literatury.
 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:  40 000,- zł.

3. Zasady przyznawania dotacji: zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) zgodnie z zasadami jawności, równego traktowania oferentów i konkurencyjności. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania. Kwota dofinansowania ze strony Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie może przekroczyć 90% rzeczywistych kosztów.

4. Termin realizacji zadania: od 12 lipca 2021 r. do dnia 25 listopada 2021 r.

5. Warunki realizacji zadania:
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2020, poz. 1057 ze zm.).
Zadania winny być realizowane na zasadach określonych w umowie zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057), zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami obowiązującymi przy realizacji zadania.

Dla celów promocji zabytków województwa lubuskiego należy przekazać do dyspozycji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków minimum 10 egz. publikacji  oraz minimum po 1 egz. publikacji dla obu  bibliotek wojewódzkich w regionie i dla Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Zielonej Górze.
Uwaga! Ze środków dotacji nie mogą być pokrywane wynagrodzenia pracowników organizacji, koszty cateringu, koszty utrzymania biura, itp.

 6. Termin i miejsce składania ofert: dokumenty należy składać lub przesyłać pocztą do 28 maja 2021 r., do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65‑001 Zielona Góra (liczy się data wpływu do siedziby urzędu).

 7. Oferty realizacji zadania publicznego w 2021 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057).

Uwaga! Przy sporządzaniu  oferty należy postępować ściśle wg wskazówek zawartych w przypisach formularza.
Do oferty należy załączyć:
    • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę, niż wynikająca z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;

    • w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu lub dekret powołujący kościelną osobę prawną oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowaniu    parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych,

    • pisemną informację, czy organizacji przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z zakupami finansowanymi z przyznanej dotacji – w przypadku organizacji, którym to prawo przysługuje, kosztorys powinien zawierać ceny netto.

    • kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2020, poz. 1057 ze zm. ), a ocenie podlegać będą:
    • wartość merytoryczna zadania –  znaczenie dla utrwalenia, dokumentowania i popularyzacji zabytków regionu  0-5 pkt
    • doświadczenie oferenta w realizacji projektów związanych z przedmiotem konkursu 0-3 pkt
    • kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-1 pkt,
    • kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne – 0-1 pkt,
    • zapewnienie różnych źródeł  finansowania – 0-3 pkt
    • wkład rzeczowy i  osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0-2 pkt,
    • rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne przy udziale środków uzyskanych od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 0-2 pkt

9. Termin wyboru oferty: do 11 czerwca 2021 r.

10. Informacja na temat możliwości dokonywania przesunięć  poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania.
Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania, przyjmując zasadę, że jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to zostanie on uznany za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20 %.

11. Informacja wymagana zgodnie z treścią art. 13 ust. 2 p. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2020, poz. 1057 ze zm.):
W 2020 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał  8 umów o dotację na łączną kwotę 28 000  zł, z których ostatecznie zostało zrealizowanych 7 na łączną kwotę 24 000 zł:
    • oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej – zadanie: wydanie publikacji „Z dziejów wsi Stypułów” zawierającej materiały z sesji naukowej „Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej – Stypułów” – 2 500 zł;
    • oferta złożona przez Fundację Pałac Bojadła – zadanie: Wykonanie opracowań historyczno-artystycznych: Pałace i parki Środkowego Nadodrza. Dokumentacja i promocja zasobów dziedzictwa architektury rezydencjonalnej regionu – kontynuacja –6 000 zł;
    • oferta  złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Otyńskiej – zadanie: publikacja „Otyń – odkryj historię” – 2 000 zł;
    • oferta złożona przez Stowarzyszenie Czas A.R.T – zadanie: konferencja naukowa Granica 1920 na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko- śląskim wraz z wydaniem publikacji – 3 500 zł;
    • oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Zielonej Górze – zadanie: Publikacje i materiały z Lubuskich Sesji Numizmatycznych – 3 500 zł;
    • oferta nr 7 złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza – zadanie: Wydanie książki pt. Marcinowice. Skarb przedmiotów metalowych z wczesnej epoki brązu – 3 500 zł;
    • oferta złożona przez Fundację Archeologiczną – zadanie: dofinansowanie druku publikacji „Dawne zakłady fotograficzne w Zielonej Górze 1858-1945” – 3 000 zł;

W 2021 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych nie podpisał jeszcze  żadnych umów o dotację.

Skip to content