O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI  WOJEWÓDZKI  KONSERWATOR  ZABYTKÓW
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl, www.lwkz.pl.

                                                                                                                  Zielona Góra, dn. 11.05.2021r.
ZN.5142.132.2021[mSul]

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji                              na prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie przyłączy telekomunikacyjnych                    na terenie dz. o nr ewid.: 500/2, 135, 138, 148, 149 obręb 0001 Sulechów do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy: ul. Koszarowej 6, ul. Pułaskiego 23-24 oraz ul. Żwirki i Wigury 9, 11 i 12 w Sulechowie.

Z A W I A D O M I E N I E

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
zawiadamia
o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji na prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie przyłączy telekomunikacyjnych na terenie dz. o nr ewid.: 500/2, 135, 138, 148, 149 obręb 0001 Sulechów do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy:                ul. Koszarowej 6, ul. Pułaskiego 23-24 oraz ul. Żwirki i Wigury 9, 11 i 12  w Sulechowie.

pouczenie:

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów                                 i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zgromadzonymi przez organ prowadzący postępowanie. Skorzystanie z tego prawa winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia po uzgodnieniu telefonicznym.
Stosownie do art. 41 § 1 i 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele                                  i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymuje:
1. 1. Adresat; na adres pełnomocnika: Pan Jakub Szkutnik;
TP TELTECH Sp. z o.o., ul. Modra 35/206, 54-151 Wrocław;
2. Burmistrz Sulechowa, pl. Ratuszowy 6, 66 – 100 Sulechów;
3.Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Sulechów sposób publicznego ogłoszenia.
a/a (4134), opra.: K.Kozłowska, 11.05.2021 r.

Skip to content