ZARZĄDZENIE NR 35/2020 LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW z dnia 08.10.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp. związanych z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

LWKZ.110.35.2020

ZARZĄDZENIE NR 35/2020
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
z dnia 08.10.2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp.
związanych z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2

    Na podstawie § 9 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26/09
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Zielonej Górze w związku § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 ze zm.), zarządza się,
co następuje:

    § 1. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i koniecznością podjęcia działań
minimalizujących rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2, wprowadza się do odwołania
szczególne rozwiązania w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp., zwanych dalej „Urzędem”.
    § 2. 1. W ramach rozwiązań, o których mowa w § 1 ogranicza się bezpośrednią obsługę
interesantów oraz możliwość osobistego składania skarg i wniosków. Kontakt z Urzędem
realizowany jest głównie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, platformy EPUAP
lub telefonicznie.
    2. Korespondencję przychodzącą w formie papierowej należy pozostawić
w wyznaczonym miejscu na czas 24 godzin, celem minimalizacji zakażenia wirusem SARS
CoV-2.
    3. Wprowadzona została możliwość wykonywania pracy w formie pracy zdalnej, która
ma na celu ograniczenie osobistych kontaktów pomiędzy pracownikami, przy zachowaniu
ciągłości pracy Urzędu.
    4. W związku z realnym zagrożeniem COVID-19 zaleca się ograniczenie opuszczania
miejsca wykonywania pracy do niezbędnego minimum, przy czym pobyt w miejscu
wykonywania pracy przez innych pracowników oraz pomieszczeniu socjalnym, nie powinien
przekraczać 10 minut.
    5. Wyjazdy służbowe mogą mieć miejsce tylko w przypadku, gdy są konieczne
w związku z prowadzonymi w Urzędzie sprawami, przy ograniczeniu kontaktu z osobami
postronnymi, po uzyskaniu zgody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
    6. Należy zachować odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej
1,5 m.
    7. Rekomenduje się noszenie maseczek oraz rękawiczek ochronnych. Maseczki należy
bezwzględnie nosić podczas obsługi klientów oraz we wszystkich miejscach, do których
dostęp mają osoby spoza Urzędu. Maseczki i rękawiczki ochronne zapewnia pracodawca.
    § 3. Wprowadza się dla wszystkich pracowników i klientów wchodzących
kdo budynków Urzędu przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze i ul. Kosynierów Gdyńskich 75
w Gorzowie Wlkp.:
1) obowiązkowe przeprowadzenie dezynfekcji rąk;
2) wypełnianie ankiet, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.
    § 4. 1. Organizuje się tymczasowe biuro podawcze/stanowisko obsługi klientów
przy wejściu do budynku Urzędu przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze.
     2. Wprowadza się ograniczenie polegające na konieczności wcześniejszego umówienia
wizyty terminu w Urzędzie.
     3. Liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu
nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób
realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
     4. Klienci Urzędu i osoby dostarczające, bądź odbierające korespondencję zobowiązane
są do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta przez cały czas przebywania na terenie
Urzędu.
    5. Bezpośrednia obsługa klientów Urzędu odbywa się w godzinach 8:00-15:00.
    § 5. 1. Zobowiązuje się pracowników z objawami infekcji dróg oddechowych,
podwyższoną temperaturą ciała, utratą węchu lub smaku do powstrzymania się od przybycia
do pracy i skorzystania z konsultacji lekarskiej oraz zgłosić ten fakt niezwłocznie Specjaliście
ds. kadr (telefon 68 324 73 90 wew. 33) lub Kierownikowi Delegatury (781 626 444).
2. Pracownik, w przypadku stwierdzenia w czasie pracy, że poczuł się źle
i zaobserwował u siebie takie objawy jak: gorączka, kaszel, duszność, problemy
z oddychaniem i utrata węchu lub smaku winien pozostać na swoim stanowisku pracy
i zgłosić ten fakt niezwłocznie Specjaliście ds. kadr (telefon 68 324 73 90 wew. 33)
lub Kierownikowi Delegatury (781 626 444) oraz stacji sanitarno-epidemiologicznej (telefon
PSSE Zielona Góra – 507 055 962, PSSE Gorzów Wlkp. – 604 175 591). Jeśli w tym czasie
będą z nim przebywały inne osoby one również są zobowiązane do pozostania na swoim
miejscu. Należy wówczas zachować spokój i poczekać na dyspozycje.
    § 6. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierza się Specjaliście
ds. kadr oraz Kierownikowi Delegatury.
    § 7. Traci moc zarządzenie nr 13/2020 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp. związanych z ogłoszonym stanem
epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
    § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08.10.2020 r.

Skip to content