O B W I E S Z C Z E N I E

Zielona Góra, dnia 6 października2020r.

ZA.5132.23.2020[1]

O B W I E S Z C Z E N I E

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO POLA BITWY POD KIJAMI

Działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1ustawy z dnia 14czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r.,poz.256ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a,pkt 3art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.282 ze zm.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

o  wszczęciu z  urzędu postępowania  administracyjnegowsprawie  wpisania  do  rejestru zabytków województwa lubuskiego pola Bitwy pod Kijami, która rozegrała się 25 lipca 1759    roku    na terenie    dzisiejszychmiejscowości  PałckiGłogusz,stanowiska archeologicznego  Pałck  6  (AZP  58-14/45)  oraz  reliktów  pomniku  upamiętniającego wydarzenie.

Załączniki:
1.Fragment mapy w skali 1:15 000 z zaznaczoną lokalizacją pola bitwy.
Otrzymują:
1.Burmistrz Sulechowa, pl. Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów,
2.Wójt Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe,
3.Mieszkańcy miejscowości  Pałck oraz Głogusz w drodze obwieszczenia lub  inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Załącznik – fragment mapy

Skip to content