ZARZĄDZENIE NR 36/2020 LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

LWKZ.110.36.2020

ZARZĄDZENIE NR 36/2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) oraz § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U.
z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) oraz § 9 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia
26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1

    1. Z wojewódzkiej ewidencji zabytków wyłączone zostały karty zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego.
    2. Wykaz kart wyłączonych z wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiera załącznik stanowiący integralną część zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

U z a s a d n i e n i e

    Zgodnie z zasadami określonymi w § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.), kartę ewidencyjną nieruchomości, która przestała być zabytkiem, wyłącza się z wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz przechowuje się w archiwum zakładowym wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków.

Skip to content