Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2020 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 08.10.2020 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2020
Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
z dnia 08.10.2020 r.

ANKIETA DLA KLIENTÓW
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ORAZ DELEGATURY W GORZOWIE WLKP.

Ankieta

Powyższe dane będą zabezpieczone zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
i użyte jedynie do ochrony zdrowia publicznego.
Na podstawie art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z siedzibą w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra.
    2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@lwkz.pl
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony zdrowia publicznego.
    4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
        a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa, w szczególności służbom sanitarnym.
    5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej
celów przetwarzania, nie dłużej niż przez 1 miesiąc.
    6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
        a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
        b) prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
        c) prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w określonych w art. 17 RODO,
        d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
        e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
         f) w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie
udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie.
        g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00

    7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową
realizacji usług.
    8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu.

Skip to content