ZARZĄDZENIE NR 34/2020                           LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW                                                          z dnia 29 września 2020 r.

LWKZ.110.34.2020

                                                       ZARZĄDZENIE NR 34/2020
                          LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
                                                         z dnia 29 września 2020 r.


w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do Spraw Dostępności w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegaturze w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1. Na Koordynatorów do Spraw Dostępności, zwanych dalej „Koordynatorem” w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz w Delegaturze w Gorzowie Wlkp., zwanych dalej „Urzędem” , wyznaczam:
1) Panią Annę Gajewską – Specjalistę ds. kadr,
2) Panią Katarzynę Wysocką – Referenta ds. obsługi sekretariatu.
§ 2. Do zadań Koordynatora należy, w szczególności:
1. 1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez
Urząd,
2. 2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd,
3. 3) monitorowanie działalności Urzędu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się pracownikom pełniących funkcję Koordynatora w Urzędzie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Skip to content