ZARZĄDZENIE NR 33/2020 LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

LWKZ.110.33.2020 

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 28 września 2020 r.

w  sprawie  wprowadzenia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze i Delegaturze w Gorzowie Wlkp. wewnętrznych procedur w zakresie przekazania zabytków w depozyt, planowania i wykonywania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez wykonawców badań archeologicznych, muzea i inne jednostki organizacyjne, którym przekazano  w depozyt lub na własność zabytki archeologiczne oraz sposobu postępowania  w przypadku odkrycia lub przypadkowego znalezienia zabytku archeologicznego.

Na  podstawie  §  9  pkt  17  Regulaminu  Organizacyjnego  Wojewódzkiego  Urzędu Ochrony  Zabytków  w  Zielonej  Górze,  stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia  Nr  26/09 Lubuskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  z  dnia  26  października  2009  r.  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, zarządza się, co następuje:

    § 1. Wprowadza się w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze  i Delegaturze w Gorzowie Wlkp.:

   1) Procedurę  postępowania  w  sprawie  przekazywania  zabytków  w  depozyt  na podstawie art. 35 ust 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

    2) Procedurę postępowania w sprawie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez muzea i inne jednostki organizacyjne,  którym  przekazano  w  depozyt  lub  na  własność  zabytki archeologiczne na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

    3) Procedurę postępowania w sprawie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez wykonawców badań archeologicznych na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

     4) Sposób  postępowania  w  przypadku  odkrycia  lub  przypadkowego  znalezienia zabytku archeologicznego na podstawie art. 33 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

     5) Sposób postępowania w przypadku odkrycia zabytku archeologicznego w trakcie robót budowlanych lub ziemnych, na podstawie art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

     § 2. Wymienione wyżej procedury stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.   

    § 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza  się pracownikowi na stanowisku ds.  inspekcji  zabytków  archeologicznych  w  Wojewódzkim  Urzędzie  Ochrony  Zabytków  w Zielonej Górze.

    § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Skip to content