O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI  WOJEWÓDZKI  KONSERWATOR  ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl, www.lwkz.pl.

                                                                        Zielona Góra, dnia 30.09.2020 r.

ZN.5142.260.2020 [mŚwie]

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach o nr ewid 889, 887, 590, 891 obręb 0003 w Świebodzinie w Świebodzinie.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 pkt  4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 r., poz. 282 – t.j., ze zm.) art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 – t.j., ze zm.) oraz na podstawie art. 106 i art. 105 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. 2020 r., poz. 256 – t.j., ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Burmistrza Świebodzina (znak: IZP.6733.1.33.3.2020.AG1),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

    I. uzgadnia decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą
na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działce o nr ewid 891 obręb 0003
w Świebodzinie, w części wschodniej zlokalizowanej na terenie ochrony krajobrazowej obejmującej obszar w promieniu 1 km, wskazanym w decyzji o wpisie do rejestru zabytków pod nr 59 i 2165 historycznego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzin.
    II. umarza postępowanie administracyjne, jako bezprzedmiotowe, w sprawie uzgodnienia  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach o nr ewid 889, 887, 590 oraz na zachodniej części działki nr 891 obręb 0003 w Świebodzinie, zlokalizowanych poza terenem ochrony krajobrazowej obejmującej obszar w promieniu 1 km, wskazanym w decyzji o wpisie
do rejestru zabytków pod nr 59 i 2165 historycznego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzin.

u z a s a d n i e n i e

    W dniu 16.09.2020 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek złożony przez Burmistrza Świebodzina (znak: IZP.6733.1.33.3.2020.AG1)
w sprawie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach o nr ewid 889, 887, 590, 891 obręb 0003 w Świebodzinie w Świebodzinie.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w odniesieniu
do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
Jak ustalono teren inwestycji tj. wschodnia część działki nr ewid. 891 zlokalizowana jest na terenie ochrony krajobrazowej obejmującej obszar w promieniu 1 km, wskazanym
w decyzji o wpisie do rejestru zabytków pod nr 59 i 2165 – historycznego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzin. Ze stanowiska konserwatorskiego nie ma przeciwskazań do uzgodnienia decyzji w ww. części. W pozostałej części inwestycja zlokalizowana jest na obszarze, który nie jest objęty formą ochrony zabytków, o której mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Inwestycja w tej części zlokalizowana jest poza granicami historycznego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzin. W związku z powyższym Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe. Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.  
W związku z powyższym na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 pkt  4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie art. 106 i art. 105 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, orzeczono jak w sentencji.

p o u c z e n i e

    Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

Otrzymuje:
    1. Burmistrz Świebodzina, ul. Rynkowa 1, 66-200 Świebodzin.
    2. ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Zielona Góra, ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Góra, na adres pełnomocnika: Pan Arkadiusz Sadowski Biuro Usług Technicznych, ul. Kralijevska 7a/27, 65-946 Zielona Góra.
    3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia
lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Świebodzin sposób publicznego ogłoszenia.
    a/a (10114) ad

Skip to content