Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje

Zielona Góra, dnia 10.06.2020 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego, zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w 2020 r. zostało przyznane 9 dotacji na łączną kwotę 40 000 zł:

• oferta nr 1 złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej – zadanie: wydanie publikacji „Z dziejów wsi Stypułów” zawierającej materiały z sesji naukowej „Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej – Stypułow” – 2 500 zł;
• oferta nr 2 złożona przez Fundację Pałac Bojadła – zadanie: Wykonanie opracowań historyczno-artystycznych: Pałace i parki Środkowego Nadodrza. Dokumentacja i promocja zasobów dziedzictwa architektury rezydencjonalnej regionu – kontynuacja –6 000 zł;
• oferta nr 3 złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Otyńskiej – zadanie: publikacja „Otyń – odkryj historię” – 2 000 zł;
• oferta nr 4 złożona przez Stowarzyszenie Czas A.R.T – zadanie: konferencja naukowa Granica 1920 na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko- śląskim wraz z wydaniem publikacji – 3 500 zł;
• oferta nr 5 złożona przez SZCZECIN-EXPO TOWARZYSTWO WSPIERANIA Rozwoju Pomorza Zachodniego – zadanie: XX Polsko-niemiecka konferencja i podróż studyjna „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2020” Adaptacja budynków drewnianych – 12 000 zł;
• oferta nr 6 złożona przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Zielonej Górze – zadanie: Publikacje i materiały z Lubuskich Sesji Numizmatycznych – 3 500 zł;
• oferta nr 7 złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza – zadanie: Wydanie książki pt. Marcinowice. Skarb przedmiotów metalowych z wczesnej epoki brązu – 3 500 zł;
• oferta nr 8 złożona przez Fundację Archeologiczną – zadanie: dofinansowanie druku publikacji „Dawne zakłady fotograficzne w Zielonej Górze 1858-1945” –3 000 zł;
• oferta nr 9 złożona przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski – zadanie: dofinansowanie druku publikacji pt. „Archeologia Lubuska od epoki kamienia po czasy nowożytne. Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich 2000-2020”– 4 000 zł

Skip to content