ZARZĄDZENIE NR 21/2020 LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

LWKZ.110.21.2020

ZARZĄDZENIE NR 21/2020
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

    Na podstawie zarządzenia nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się drugi stopnień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na terenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp., obowiązujący od dnia  26 czerwca 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 23:59.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Kierownikowi Delegatury.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content