Z A W I A D O M I E N I E O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

LUBUSKI WOJEWÓDZKI                                                                            Zielona Góra, 1.06.2020 r.
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona
tel. 068 324 73 90; fax 068 325 3745
www.lwkz.pl; sekretariat.zgora@lwkz.pl
RZD.5133.71.2020[1]

Z A W I A D O M I E N I E
O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU
DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

    Zgodnie z § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26.05.2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 282 ze zm.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia
o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku – AZP (65-12/76) – Miejsce po kościele wraz z cmentarzem – na dz. nr ewid. 181/2, 182, 183
w miejscowości Kotowice, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski.

Otrzymuje:
1. Pan Kazimierz Kuczak,
2. Pan Jarosław Muniak,
3. Gmina Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11 66-010 Nowogród Bobrzański.

Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5 65-057 Zielona Góra,

aa ( ).

Skip to content