ZARZĄDZENIE NR 13/2020 LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW z dnia 25.05.2020 r.

LWKZ.110.13.2020

ZARZĄDZENIE NR 13/2020
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 25.05.2020 r.


w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp.
związanych z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2

Na podstawie § 9 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w związku § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878), zarządza się,
co następuje:
§ 1. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i koniecznością podjęcia działań minimalizujących rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2, wprowadza się do odwołania szczególne rozwiązania w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp., zwanych dalej „Urzędem”.
§ 2. 1. W ramach rozwiązań, o których mowa w § 1 ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów oraz możliwość osobistego składania skarg i wniosków. Kontakt z Urzędem realizowany jest głównie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, platformy EPUAP lub telefonicznie.
2. Korespondencję przychodzącą w formie papierowej należy pozostawić
w wyznaczonym miejscu na czas 24 godzin, celem minimalizacji zakażenia wirusem SARS CoV-2.
3. Wprowadzona została możliwość wykonywania pracy w formie pracy zdalnej, która ma na celu ograniczenie osobistych kontaktów pomiędzy pracownikami, przy zachowaniu ciągłości pracy Urzędu.
4. W związku z realnym zagrożeniem COVID-19 zaleca się ograniczenie opuszczania miejsca wykonywania pracy. Wyjazdy służbowe mogą mieć miejsce tylko
w ważnych sprawach oraz w sprawach niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom
w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878), przy ograniczeniu kontaktu z osobami postronnymi, po uzyskaniu zgody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
5. Należy zachować odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m.
6. Rekomenduje się noszenie maseczek oraz rękawiczek ochronnych. Maseczki należy bezwzględnie nosić podczas obsługi klientów oraz we wszystkich miejscach, do których dostęp mają osoby spoza Urzędu. Maseczki i rękawiczki ochronne zapewnia pracodawca.
§ 3. Wprowadza się dla wszystkich pracowników i klientów wchodzących do budynków Urzędu przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze i ul. Kosynierów Gdyńskich 75
w Gorzowie Wlkp.:
1) obowiązkowe przeprowadzenie dezynfekcji rąk;
2) wypełnianie ankiet, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.
§ 4. 1. Organizuje się tymczasowe biuro podawcze przy wejściu do budynku Urzędu przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze.
2. Wprowadza się ograniczenie polegające na konieczności wcześniejszego umówienia wizyty terminu w Urzędzie. Jednocześnie na terenie Urzędu mogą być obsługiwane maksymalnie dwie osoby w jednej sprawie.
3. Klienci Urzędu i osoby dostarczające, bądź odbierające korespondencję zobowiązane są do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta przez cały czas przebywania na terenie Urzędu.
4. Bezpośrednia obsługa klientów Urzędu odbywa się w godzinach 8:00-15:00.
§ 5. Pracownik, w przypadku stwierdzenia w czasie pracy, że poczuł się źle
i zaobserwował u siebie takie objawy jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy
z oddychaniem winien pozostać na swoim stanowisku pracy i zgłosić ten fakt niezwłocznie Specjaliście ds. kadr (telefon 68 324 73 90 wew. 33) lub Kierownikowi Delegatury (781 626 444) oraz stacji sanitarno-epidemiologicznej (telefon PSSE Zielona Góra – 507 055 962, PSSE Gorzów Wlkp. – 604 175 591). Jeśli w tym czasie będą z nim przebywały inne osoby one również są zobowiązane do pozostania na swoim miejscu. Należy wówczas zachować spokój i poczekać na dyspozycje.
§ 6. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierza  się Specjaliście ds. kadr oraz Kierownikowi Delegatury.
§ 7. Traci moc zarządzenie nr 9/2020 z dnia 05.05.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp. związanych z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.05.2020 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2020
Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
z dnia 25.05.2020 r.

ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ORAZ DELEGATURY W GORZOWIE WLKP.

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ LITERAMI DRUKOWANYMI
Dane osobowe:

Czy w ciągu ostatnich 24 godzin występowały u Pani/Pana następujące objawy (odpowiednie zakreślić)?

Temperatura powyżej 38 st. C
NIE
TAK

Kaszel
NIE
TAK

Duszność
NIE
TAK

Czy miał/a Pani/Pan kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2?
NIE /TAK

Czy miał/a Pani/Pan kontakt z osobą, objętą kwarantanną?
NIE /TAK

…………………………………………………………………..
data i podpis pracownika wypełniającego ankietę

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2020
Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
z dnia 25.05.2020 r.

ANKIETA DLA KLIENTÓW
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ORAZ DELEGATURY W GORZOWIE WLKP.

Szanowni Państwo,
w związku z obowiązującym stanem epidemii, w celu ochrony zdrowia nas wszystkich poprosimy o szczegółowe wypełnienie ankiety.

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ LITERAMI DRUKOWANYMI
Dane osobowe (imię i nazwisko):

Adres zamieszkania:

Telefon:

Czy obecnie lub w ciągu ostatnich 14 dni występowały u Pani/Pana następujące objawy (odpowiednie zakreślić)?

Temperatura powyżej 38 st. C
NIE
TAK

Kaszel
NIE
TAK

Duszność
NIE
TAK

Czy w ciągu ostatnich 14 dni miał/a Pani/Pan kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2?
NIE /TAK

Czy w ciągu ostatnich 14 dni miał/a Pani/Pan kontakt z osobą, objętą kwarantanną?
NIE /TAK

…………………………………………………………………..
data i podpis osoby wypełniającej ankietę

Powyższe dane będą zabezpieczone zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
i użyte jedynie do ochrony zdrowia publicznego.


Na podstawie art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z siedzibą w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@lwkz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony zdrowia publicznego.
4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególności służbom sanitarnym.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, nie dłużej niż przez 1 miesiąc.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c) prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w  określonych w art. 17 RODO,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00

 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Skip to content