Z A W I A D O M I E N I E O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

LUBUSKI WOJEWÓDZKI                                                                             Zielona Góra, 18.05.2020
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona
tel. 068 324 73 90; fax 068 325 3745
www.lwkz.pl; sekretariat.zgora@lwkz.pl
RZD.5133.59.2020

Z A W I A D O M I E N I E
O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU
DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

    Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26.05.2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 282 ze zm.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia
o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku – ogrodu przy willi Wolfa – zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej, na dz. nr ewid. 244/44
w miejscowości Gubin, gm. Gubin, pow. krośnieński.

Otrzymuje:
1. Pan Andrzej Kuznowicz,
2. Pani Elżbieta Kuznowicz,

Do wiadomości:
1. Urząd Miejski w Gubinie, ul. Piastowska 24 66-620 Gubin.
2. Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B 66-600 Krosno Odrzańskie.

aa ( ).


ROZDZIELNIK DO SPRAWY RZD.5133.59.2020:

1. Pan Andrzej Kuznowicz, ul. Piastowska 12 m. 2 66-620 Gubin,
2. Pani Elżbieta Kuznowicz, ul. Piastowska 12 m. 2 66-620 Gubin.

Skip to content