OBWIESZCZENIE

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl, www.lwkz.pl

ZN.5142.23.2017 [Dąb]

Wójt Gminy Dąbie
ul. Szeroka 4
66-615 Dąbie

OBWIESZCZENIE


w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch podziemnych zbiorników na gaz propan o pojemności 4,85 m³ wraz z instalacją gazu do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. o nr ewid. 414/2 i 414/3 w miejscowości Kosierz, gm. Dąbie, jako bezprzedmiotowe, z uwagi na bark podstawy prawnej

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 7 ust. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 105 i art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, t. j.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.06.2017 r. (data wpływu 19.06.2017 r.) złożonego przez Wójta Gminy Dąbie, znak pisma: RŚ.6730.28.2017.MF

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
umarza postępowanie

w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch podziemnych zbiorników na gaz propan o pojemności 4,85 m³ wraz z instalacją gazu do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. o nr ewid. 414/2 i 414/3 w miejscowości Kosierz, gm. Dąbie, jako bezprzedmiotowe, z uwagi na bark podstawy prawnej.

u z a s a d n i e n i e

      W dniu 19.06.2017 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Wójta Gminy Dąbie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch podziemnych zbiorników na gaz propan o pojemności 4,85 m³ wraz z instalacją gazu do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. o nr ewid. 414/2 i 414/3 w miejscowości Kosierz, gm. Dąbie.
      Zgodnie z art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą warunki zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków decyzję o warunkach zabudowy wydaje się w odniesieniu do wykazu zabytków wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków (art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 75, poz. 474).
     Analizując powyższą sprawę ustalono, iż teren przeznaczony pod planowane prace znajduje się poza obszarem układu ruralistycznego miejscowości Kosierz, ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz ww. teren nie jest objęty żadną z form ochrony konserwatorskiej określonej w art. 7 wyżej cytowanej ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami. Według danych archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze na przedmiotowym terenie nie stwierdzono występowania zarejestrowanych stanowisk archeologicznych (obszar AZP 61-11). W związku z powyższym w tym wypadku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie posiada kompetencji do zajęcia stanowiska w niniejszej sprawie.
     W związku z faktem, iż postępowanie w sprawie jest bezprzedmiotowe, na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego orzeczono jak w sentencji.

p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:
1. adresat
2. Artur Klim- zarządca wspólnoty mieszkaniowej Kosierz, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kosierzu, Kosierz 61B, 66-627 Kosierz, poczta: Bobrowice
3. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty
w miejscowości
Do wiadomości:
4. Marszałek Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-001 Zielona Góra
5. Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10b, 66-600 Krosno Odrzańskie
aa. (5600) oprac. B. Czechowska 30.06.2017 r.

Skip to content