OBWIESZCZENIE

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl
www.lwkz.pl

ZN.5142.25.2016 [mKOd]

Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

OBWIESZCZENIE

w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na oddział przedszkolny wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windowy przewidzianych do realizacji na dz. o nr ewid. 603/1 przy ul. Piastów w miejscowości Krosno Odrzańskie (na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179).

P O S T A N O W I E N I E

      Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj – Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w związku art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. – Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 01.06.2016 r. znak: IR.6733.6.2016.AW (data wpływu: 07.06.2016 r.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na oddział przedszkolny wraz
z rozbudową o zewnętrzny szyb windowy przewidzianych do realizacji na dz. o nr ewid. 603/1 przy ul. Piastów 2 w miejscowości Krosno Odrzańskie

uzasadnienie

      Dnia 07.06.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na oddział przedszkolny wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windowy przewidzianych do realizacji na dz. o nr ewid. 603/1 przy ul. Piastów w miejscowości Krosno Odrzańskie.
      Kompetencje Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynikają z faktu, że budynek przy ul. Piastów 2 w Krośnie Odrzańskim znajduje się na obszarze otoczenia zabytku jakim jest zespół urbanistyczno – krajobrazowy miasta Krosno Odrzańskie wpisany do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179, decyzjami wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 08.07.1958 r. i 31.03.1975 r.
     Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
      Na podstawie analizy projektu decyzji stwierdzono, że planowane działania dotyczą współczesnego budynku i nie wiążą się ze zmianą gabarytów obiektu. W związku ze zmianą funkcji budynku na przedszkole planowana jest budowa nawierzchni utwardzonej, zagospodarowanie terenu mała architekturą (plac zabaw). Na podstawie analizy ustalono, że w treści projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony zabytków, m.in. o konieczności uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na terenie otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie oraz o sposobie postępowania w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem.
     Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 art. oraz 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzańskie
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Matejki 3B, 66-600 Krosno Odrzańskie
4. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości
Do wiadomości:
5. Starostwo Powiatowe, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie
aa. (4772) oprac. B. Czechowska, 21.06.2016 r.

Skip to content