O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
www.lwkz.pl, sekretariat.zgora@lwkz.pl

ZN.5142.105.2016 [Sul]

Burmistrz Sulechowa
pl. Ratuszowy 6
66-132 Trzebiechów

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na publicznego dotyczącej przebudowy drogi nr 005513F w miejscowości Kije, gm. Sulechów.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz na podstawie art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Sulechowa z dnia 2.06.2016 r. (data wpływu: 6.06.2016 r.), znak: ZP.6733.13.2015.AG

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy drogi nr 005513F w miejscowości Kije, gm. Sulechów na dz. nr 12/2, 15/10, 15/22, 15/23, 244, 245, 295/1, 637, 639/6, 662, 668, 669, 678, 720/2, 721, 12/11, 12/14, 12/21, 15/1, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/17, 270/4, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 275, 294, 295/4, 296/1, 296/2, 639/4, 639/7, 639/8 w obrębie Kije, 316/2 w obrębie Głogusz, (aleja lipowo-klonowo-kasztanowa na odcinku Sulechów-Skąpe wpisana do rejestru zabytków pod nr L-278/A).


U z a s a d n i e n i e

     Dnia 6.06.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Sulechowa w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy drogi nr 005513F w miejscowości Kije, gm. Sulechów na dz. nr 12/2, 15/10, 15/22, 15/23, 244, 245, 295/1, 637, 639/6, 662, 668, 669, 678, 720/2, 721, 12/11, 12/14, 12/21, 15/1, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/17, 270/4, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 275, 294, 295/4, 296/1, 296/2, 639/4, 639/7, 639/8 w obrębie Kije, 316/2 w obrębie Głogusz. Na terenie przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest zabytkowa aleja lipowo-klonowo-kasztanowa na odcinku Sulechów-Skąpe.
     Zgodnie z art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą warunki zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków o których mowa w art. 7 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
     Na podstawie analizy zebranych dowodów w sprawie ustalono, że zakres planowanej inwestycji dotyczy wykonania sieci elektroenergetycznej SN i nn w miejscowości Kije. Na terenie przedmiotowych działek zlokalizowana jest historyczna aleja drzew. W treści decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego zostały zawarte zapisy dotyczące uzgodnienia prowadzonych prac z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W związku z powyższym stwierdzono, że wprowadzone w projekcie decyzji o warunkach zabudowy zapisy, są wystarczające i mogą zostać zaakceptowane z konserwatorskiego punktu widzenia.
Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. c i g, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

     Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. Zygmunt Sztuka Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Budownictwa, ul. Monte Cassino 3/3, 65-561 Zielona Góra (pełnomocnik Gminy Sulechów)
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia
a/a (4722) D.Kwas, 20.06.2016 r.

Skip to content