O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl
www.lwkz.pl

ZN.5142.26.2016[mWsc-5]

ZIelona Góra, dn. 31-05-2016

O B W I E S Z C Z E N I E

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 113 § 1 i art. 126 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

sprostować z urzędu w decyzji z dnia 24.05.2016 r., znak ZN.5142.26.2016[mWsc-4], wydanej przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie zmiany swojej decyzji ostatecznej z dnia 9.03.2016 r. znak: ZN.5421.26.2016[mWsc-3] zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru – zespole urbanistycznym miasta Wschowa (nr rejestru zabytków 134 i 2181) obejmujących budowę sieci elektroenergetycznej – kablowej nN ze złączami kablowymi oraz demontażu linii napowietrznej we Wschowie przy ul. Garbarskiej na działkach nr 1495, 1517, 1500/1, 1610, 1498/1, 1499/1, 1497, 1496, 1578/1, przy ul. Nowej na działkach nr 1578/2, 1579, 1575/3, 1609, 1611, 1571/2, 1570/2, 1563, 1581, przy ul. Ks. Kostki na działce nr 1279 zgodnie z „Projektem budowlanym” opracowanym przez Kazimierza Grześkowiaka i mgr inż. Piotra Grześkowiaka w grudniu 2015 r. oczywistą omyłkę:
• błędny zapis na str 1 w wierszach 28-29 oraz 42-43: „w decyzji z dnia 9.03.2016 r. znak: ZN.5421.26.2016[mWsc-3] był nr działki 1581, powinno być 1581
powinno być: „w decyzji z dnia 9.03.2016 r. znak: ZN.5421.26.2016[mWsc-3] był nr działki 1581, powinno być 1580”.

u z a s a d n i e n i e

Pomyłka ma charakter błędu pisarskiego.
Zgodnie z art. 113 § 1 i art. 126 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony sprostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca: Enea Operator Sp. z o.o. reprezentowana przez pełnomocnika Pana Kazimierza Grześkowiaka
2. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni. Po tym czasie, uprzejmie proszę o odesłanie ostemplowanego egzemplarza obwieszczenia z adnotacją, że był on w danym terminie podany do publicznej wiadomości,
Do wiadomości:
3. Starostwo Powiatowe, pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa,
a/a (3775)

Skip to content