O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
www.lwkz.pl, sekretariat.zgora@lwkz.pl

ZN.5142.104.2016 [Sul]

Burmistrz Sulechowa
Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie o wiatrołapy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 1090 i 1091 na os. Nadodrzańskim w Sulechowie.

P O S T A N O W I E N I E

      Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 ust. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz na podstawie art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Sulechowa z dnia 1.06.2016 r. (data wpływu: 3.06.2016 r.), znak: ZP.6730.42.2016.AG

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie o wiatrołapy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 1090 i 1091 na os. Nadodrzańskim w Sulechowie, na terenie obszaru otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 58.

U z a s a d n i e n i e

     Dnia 12.02.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Sulechowa w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech garaży blaszanych jednostanowiskowych oraz jednego garażu blaszanego dwustanowiskowego na działce nr 814/2 przy ul. Mieszka I w Sulechowie.
     Teren planowanej inwestycji znajduje się na obszarze otoczenia zabytkowego układu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Sulechów, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 07.11.1957 r. i dnia 31.01.1975 r. Zgodnie z art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą warunki zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
     Ochrona konserwatorska zabytkowych układów urbanistycznych wynika z przepisu art. 4 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 6 ust 6 pkt 1 lit b. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Polega ona przede wszystkim na zapobieżeniu zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku oraz udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytku. Narzędziem tej ochrony jest wpis do rejestr zabytków, zaś przedmiotem wartości podlegające ochronie, czyli przede wszystkim widok na zabytek oraz wykluczenie zabudowy zakłócającej ekspozycję na zabytek.
     Przedmiotowa działka znajduje się w zachodniej części Sulechowa. Planowana inwestycja polegająca na dobudowie do współczesnego budynki mieszkalnego wielorodzinnego wiatrołapów. Po przeanalizowaniu treści ustalono, że planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na chronione walory krajobrazowe zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Sulechów i jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego.
      Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

     Na niniejsze postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. Andrzej Makaryk BGWprojekt, pl. bp. W. Pluty 6/2 66-100 Sulechów (pełnomocnik inwestora)
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia

a/a (4679) D.Kwas, 16.06.2016

Skip to content