O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1 65 – 063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11,
fax (68) 325 37 45
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl
www.lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 16.02.2016

ZN.5142.26.2016[mWsc-1]

O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na podejmowanie działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zespołu urbanistycznego miasta Wschowa (rejestr zabytków nr 134 i 2181), polegających na budowie sieci elektroenergetycznej – kablowej nN ze złączami kablowymi oraz demontażu linii napowietrznej we Wschowie przy ul. Garbarskiej na działkach nr 1495, 1517, 1500/1, 1610, 1498/1, 1499/1, 1497, 1496, 1578/1, przy ul. Nowej na działkach nr 1578/2, 1579, 1575/3, 1609, 1611, 1571/2, 1570/2, 1563, 1581, przy ul. Ks. Kostki na działce nr 1279 oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w ww. sprawie.

      Działając na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.), Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Enea Operator Sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Kazimierza Grześkowiaka w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej – kablowej nN ze złączami kablowymi oraz demontażu linii napowietrznej we Wschowie przy ul. Garbarskiej na działkach nr 1495, 1517, 1500/1, 1610, 1498/1, 1499/1, 1497, 1496, 1578/1, przy ul. Nowej na działkach nr 1578/2, 1579, 1575/3, 1609, 1611, 1571/2, 1570/2, 1563, 1581, przy ul. Ks. Kostki na działce nr 1279. Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. j. w.), Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w ww. sprawie, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych żądań w terminie: 1-2.03.2016 r., w godz. 19.00 – 14.00, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca: Enea Operator Sp. z o.o. reprezentowana przez pełnomocnika Pana Kazimierza Grześkowiaka
2. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni. Po tym czasie, uprzejmie proszę o odesłanie ostemplowanego egzemplarza obwieszczenia z adnotacją, że był on w danym terminie podany do publicznej wiadomości,
a/a (811)

Skip to content