O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 13.08.2015 r.

ZN.5142.84.2015 [Zar]

O B W I E S Z C Z E N I E

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 49 oraz art. 105 § 1, w związku z art. 126 i art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 267 ze zm.), art. 94, art. 91 ust. 4 p. 4 i art. 89 p. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446), po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Żary z dnia 30.07.2015 r. (data wpływu: 04.08.2015 r.), znak: RŚ.6733.9.2015,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

umorzyć postępowanie w sprawie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c002319_LUE_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej, na wschodniej części działki o nr ewid. 464/4 położonej w miejscowości Bieniów, gmina Żary (wskazany obszar inwestycji – działki o nr ewid.: 464/4 i 464/6) , jako bezprzedmiotowe z uwagi na brak podstawy prawnej do rozstrzygania sprawy.

u z a s a d n i e n i e

     Wnioskiem z dnia 30.07.2015 r. (data wpływu: 04.08.2015 r.) Wójt Gminy Żary wystąpił do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c002319_LUE_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej, na wschodniej części działki o nr ewid. 464/4 położonej w miejscowości Bieniów, gmina Żary (wskazany obszar inwestycji działki o nr ewid.: 464/4 i 464/6).
     Historyczny układ ruralistyczny wsi Bieniów jest ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków i znalazł się w wykazie zabytków wyznaczonych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji (wykaz przekazany Gminie Żary w celu utworzenia gminnej ewidencji pismem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 03.12.2010 r., znak: RZD.4200-39/10).
     Zgodnie z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
     Zgodnie z wnioskiem inwestora oraz treścią przedłożonego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, inwestycja mieści się w granicach działek o nr ewid. 464/4 i 464/6 położonych w obrębie Bieniów, gmina Żary. Z załącznika graficznego, stanowiącego integralną część ww. decyzji, wynika, że wszystkie obiekty, tj. wieża oraz kontener technologiczny, zlokalizowane będą we wschodniej części działki o nr ewid. 464/4. Nieprzekraczalną linię zabudowy dla lokalizacji ww. obiektów, wyznaczono zaraz za granicą obszaru układu ruralistycznego wsi Bieniów ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wyznaczonego do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków. Wg danych archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, na ww. terenie nie stwierdzono również występowania zarejestrowanych stanowisk archeologicznych.
     W związku z powyższym Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie ma podstawy prawnej do uzgodnienia przedmiotowej inwestycji.

     W związku z faktem, iż postępowanie w sprawie jest bezprzedmiotowe, na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego orzeczono jak w sentencji.

     W myśl art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zaś zgodnie z art. 94 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w postępowaniach administracyjnych dotyczących historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, historycznych zespołów budowlanych oraz terenów, na których znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, strony tych postępowań mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub wojewódzkiego konserwatora zabytków przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

     Jednocześnie informuję, że niedopuszczalnym ze stanowiska konserwatorskiego jest lokalizowanie inwestycji obejmującej budowę wieży o wys. 42 m oraz kontenera technologicznego na obszarze ujętym w wojewódzkiej ewidencji zabytków, tj. na działce o nr ewid. 464/6 i zachodniej części działki 464/4.

p o u c z e n i e

     Na niniejsze postanowienie przysługuje Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.
     Doręczenie niniejszego postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dnia od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1. Gmina Żary, al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary,
2. Pełnomocni inwestora: ATEM – Polska Sp. z o. o., Pani Hanna Karłowska, ul. Żeromskiego 9, 60-544 Poznań,
3. Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
4. Skarb Państwa – Starosta Powiatu Żarskiego, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary,
5. Pozostałe Strony postępowania – na adres: Gmina Żary, al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, w celu umieszczenia na tablicy ogłoszeń lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni,
6. aa. (6610) MBlz. Opracowała: M. Błażejewska 12.08.2015 r.

Skip to content