O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 03.08.2015 r.

RZD.5130.47.2014[13]

O B W I E S Z C Z E N I E

O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIANIA SPRAWY

Działając na podstawie art. 49, art. 35 i art. 36 § 1ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267 j.t.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 t. j.) w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym z urzędu w sprawie wpisu do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek, gmina loco, powiat świebodziński

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

że ze względu na konieczność powtórnej analizy zgromadzonej dokumentacji w sprawie wpisu do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek, gmina loco, powiat świebodziński, zgodnie z art. 35 i art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedłuża się termin rozpatrzenia sprawy do dnia
31 sierpnia 2015 r.

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Zbąszynek, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek,
2. Mieszkańcy miejscowości Zbąszynek w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty sposób,
3. a/a

Skip to content