O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 31.08.2015 r.

RZD.5130.37.2014 [3]

O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE
O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIANIA SPRAWY

Działając na podstawie art. 49, art. 35 i art. 36 § 1ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267 j.t.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 t. j.) w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym z urzędu w sprawie wpisu do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego dawnego Placu Koszarowego (następnie Placu Pestalloziego), obecnie Placu Orląt Lwowskich zlokalizowanego na działkach geodezyjnych oznaczonych nr 2441, 2442, 2444, 2488, 2487, 2486/2, 2486/1, 2475/8, 2475/7, 2449/7 oraz częściowo na działkach geodezyjnych oznaczonych nr 2443, 2588, 2447, 2449/18, 2449/14, 2446/2, 2449/8, 2439/18 w miejscowości Żagań, gmina Żagań o statusie miejskim, powiat żagański,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

że ze względu na konieczność opracowania opinii przez specjalistów z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie, Oddziału Terenowego w Zielonej Górze, niezbędnej do właściwego rozpatrzenia sprawy dotyczącej wpisu do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego dawnego Placu Koszarowego (następnie Placu Pestalloziego), obecnie Placu Orląt Lwowskich w miejscowości Żagań, gmina Żagań
o statusie miejskim, powiat żagański, zgodnie z art. 35 i art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedłuża się termin rozpatrzenia sprawy do dnia 5 października 2015 r.

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań,
2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia,
3. aa awid

Do wiadomości:
1. Miejski Konserwator Zabytków w Żaganiu, Urząd Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań.

Skip to content