LWKZ.110.7.2015 ZARZĄDZENIE NR 7/ 2015

LWKZ.110.7.2015

ZARZĄDZENIE NR 7/ 2015
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
z dnia 24.04.2015 r.
w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności użytkowania samochodu osobowego, stanowiącego składnik majątku ruchomego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114 poz. 761) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do dokonania oceny przydatności użytkowania samochodu osobowego marki Skoda Fabia Classic, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:
1) Przewodniczący Komisji – mgr Alicja Duda;
2) Członek Komisji – mgr Agnieszka Skowron;
3) Członek Komisji – mgr Maja Błażejewska.
§ 2. Do zakresu zadań Komisji należy:
1) przeprowadzenie oceny przydatności wyżej wymienionego składnika majątku ruchomego;
2) wskazanie propozycji sposobu zagospodarowania zużytego/zbędnego składnika majątku ruchomego.
§ 3. Zobowiązuje się Komisję do sporządzenia protokołu z przeprowadzonej oceny składnika majątku ruchomego.
§ 4. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content