O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 13.04.2015 r.

RZD.5130.47.2014 [8]

O B W I E S Z C Z E N I E

POSTANOWIENIE
W SPRAWIE DOPUSZCZENIA DOWODU DO AKT SPRAWY DOTYCZĄCEJ WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ZABYTKOWEGO ZESPOŁU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI ZBĄSZYNEK

Na podstawie art. 49 i art. 123, w związku z art.7 i art. 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
postanawia

dopuścić dowód w sprawie wszczętego z urzędu w dniu 13.11.2014 roku postępowania administracyjnego dotyczącego wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego zabytkowego zespołu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek w postaci załącznika graficznego z oznaczeniem granic ochrony prawnej układu urbanistycznego miasta Zbąszynek.


Uzasadnienie

     W dniu 13.11.2014 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego zabytkowego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek. Mając na względzie dokonanie rzetelnej oceny wartości zabytkowych zespołu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek, w toku postępowania sporządzono załącznik graficzny z oznaczeniem granic ochrony prawnej układu urbanistycznego miasta Zbąszynek, który Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowił dopuścić jako dowód w sprawie.
     Z uwagi na fakt, iż celem postępowania administracyjnego jest wydanie prawidłowego rozstrzygnięcia merytorycznego, organ administracji publicznej podejmuje, w myśl art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego, wszelkie czynności zmierzające do wszechstronnego zbadania sprawy pod względem faktycznym i prawnym. Zgodnie z treścią przepisu art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.
     Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy Stronom zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

otrzymują:
1. Burmistrz Zbąszynka, Urząd Miejski w Zbąszynku, Rynek 1, 66-210 Zbąszynek
2. Urząd Miejski w Zbąszynku, Rynek 1, 66-210 Zbąszynek – pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości Zbąszynek
3. aa. prac. A. Skowron 13.04.2015.

Załącznik – mapa

Skip to content