LWKZ.110.22.2014 ZARZĄDZENIE NR 22/ 2014

LWKZ.110.22.2014

ZARZĄDZENIE NR 22/ 2014
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 09.09.2014 r.

w sprawie zmian w Regulaminie pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity, Dz. U z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm. 1), zarządza się co następuje:

§ 1. W Regulaminie pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 19/2010 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 04 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, wprowadza się następujące zmiany:
1) w Rozdziale 3 Czas pracy § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 36. ust. 2 Pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje w zamian czas wolny od pracy lub dodatkowe wynagrodzenie. Czas wolny udzielany jest na wniosek pracownika w proporcji 1 godzina wolnego za 1 godzinę pracy lub bez wniosku pracownika w proporcji 1,5 godziny wolnego za 1 godzinę pracy w godzinach nadliczbowych.”
2) w Rozdziale 9 Uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem. Ochrona pracy kobiet i młodocianych § 55 otrzymuje brzmienie:
„ § 55. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 8 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych.”
3) W Rozdziale 10 Urlopy pracownicze § 77 otrzymuje brzmienie:
„§ 77. Urlop niewykorzystany zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.”
§ 2. W pozostałym zakresie Regulamin pracy pozostaje bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 1998 r., Nr 106, poz. 668; Dz.U. z 1998 r., Nr 113, poz. 717; Dz.U. z 1999 r., Nr 99, poz. 1152; Dz.U. z 2000 r., Nr 107, poz. 1127; Dz.U. z 2000 r., Nr 120, poz. 1268; Dz.U. z 2000 r., Nr 19, poz. 239; Dz.U. z 2000 r., Nr 43, poz. 489; Dz.U. z 2001 r., Nr 11, poz. 84; Dz.U. z 2001 r., Nr 111, poz. 1194; Dz.U. z 2001 r., Nr 123, poz. 1354; Dz.U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1405; Dz.U. z 2001 r., Nr 154, poz. 1805; Dz.U. z 2001 r., Nr 28, poz. 301; Dz.U. z 2001 r., Nr 52, poz. 538; Dz.U. z 2001 r., Nr 99, poz. 1075; Dz.U. z 2002 r., Nr 135, poz. 1146; Dz.U. z 2002 r., Nr 196, poz. 1660; Dz.U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1673; Dz.U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1679; Dz.U. z 2002 r., Nr 74, poz. 676; Dz.U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1608; Dz.U. z 2003 r., Nr 213, poz. 2081; Dz.U. z 2004 r., Nr 120, poz. 1252; Dz.U. z 2004 r., Nr 240, poz. 2407; Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959; Dz.U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001; Dz.U. z 2005 r., Nr 10, poz. 71; Dz.U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1398; Dz.U. z 2005 r., Nr 86, poz. 732; Dz.U. z 2006 r., Nr 104, poz. 708; Dz.U. z 2006 r., Nr 104, poz. 711; Dz.U. z 2006 r., Nr 133, poz. 935; Dz.U. z 2006 r., Nr 217, poz. 1587; Dz.U. z 2006 r., Nr 221, poz. 1615; Dz.U. z 2007 r., Nr 176, poz. 1239; Dz.U. z 2007 r., Nr 181, poz. 1288; Dz.U. z 2007 r., Nr 64, poz. 426; Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz. 589; Dz.U. z 2008 r., Nr 116, poz. 740; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1460; Dz.U. z 2008 r., Nr 237, poz. 1654; Dz.U. z 2008 r., Nr 93, poz. 586; Dz.U. z 2009 r., Nr 115, poz. 958; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1704; Dz.U. z 2009 r., Nr 58, poz. 485; Dz.U. z 2009 r., Nr 6, poz. 33; Dz.U. z 2009 r., Nr 98, poz. 817; Dz.U. z 2009 r., Nr 99, poz. 825; Dz.U. z 2010 r., Nr 105, poz. 655; Dz.U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228; Dz.U. z 2010 r., Nr 224, poz. 1459; Dz.U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1655; Dz.U. z 2010 r., Nr 254, poz. 1700; Dz.U. z 2011 r., Nr 144, poz. 855; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2011 r., Nr 232, poz. 1378; Dz.U. z 2011 r., Nr 36, poz. 181; Dz.U. z 2011 r., Nr 63, poz. 322; Dz.U. z 2011 r., Nr 80, poz. 432; Dz.U. z 2012 r., poz. 908; Dz.U. z 2012 r., poz. 1110; Dz.U. z 2013 r., poz. 2 ; Dz.U. z 2013 r., poz. 675; Dz.U. z 2013 r., poz. 896; Dz.U. z 2013 r., poz. 1028; Dz.U. z 2014 r., poz. 208)

Skip to content