ZARZĄDZENIE Nr 23/2014

LWKZ.110.23.2014


ZARZĄDZENIE Nr 23/2014
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 19.09.2014 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie § 9 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Główny Księgowy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
z dnia 19.09.2014 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ ZATRUDNIONYCH W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE OCHRONY ZBAYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE

§ 1. Regulamin określa zasady wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze.
§ 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych na stanowiskach kierowcy, zwanych dalej pracownikami.
§ 3. Zasady wynagradzania pracowników określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. 2010, nr 27, poz. 134).

Skip to content