LWKZ.110.19.2014 ZARZĄDZENIE NR 19/ 2014

LWKZ.110.19.2014

ZARZĄDZENIE NR 19/ 2014
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 21 lipca 2014 r.

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.) oraz Wewnętrznej procedury naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze stanowiącej załącznik do zarządzenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 8/2013
z dnia 29.05.2013 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję w składzie:
1) Przewodniczący Komisji – mgr Kamila Domagalska;
3) Członek Komisji – mgr Błażej Skaziński;
4) Członek Komisji – mgr Anna Świst.
§ 2. Zobowiązuje się komisję do wnikliwego i rzetelnego zapoznania się ze złożonymi ofertami jak również do przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej z osobami zakwalifikowanymi do II etapu oraz wyłonienia kandydatów na stanowisko: Referenta ds. obsługi sekretariatu w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze – Delegaturze w Gorzowie Wlkp.
§ 3. Zobowiązuje się Komisję do sporządzenia protokołu z przeprowadzonego naboru.
§ 4. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content