LWKZ.110.17.2014 Zarządzenie nr 17/2014

LWKZ.110.17.2014

Zarządzenie nr 17/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie § 9 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, zarządza się, co następuje
§ 1. Służbowe telefony komórkowe, komputery, laptopy oraz aparaty fotograficzne
z urządzeniami zewnętrznymi przypisanymi do tego sprzętu są powierzane pracownikom, na podstawie odrębnej umowy o przyjęciu odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mienie, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Służbowe telefony komórkowe, będące w dyspozycji Urzędu przysługują:
1) Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków,
2) Zastępcy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
3) Kierownikowi Delegatury.
2. Pracownicy nie wymienieni w ust. 1 mają prawo do korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych, które znajdują się w sekretariacie Urzędu oraz
w sekretariacie Delegatury Urzędu.
3. Telefony, które znajdują się w sekretariacie Urzędu oraz w sekretariacie Delegatury Urzędu zostają przekazane Referentom ds. obsługi sekretariatu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
4. Referenci ds. obsługi sekretariatu każdorazowo wydają telefony komórkowe do celów służbowych pracownikom, o których mowa ust. 2.
5. Rozmowy telefoniczne przeprowadzane przez pracowników, o których mowa w ust. 2, odnotowywane są w rejestrze prowadzonym przez Referentów ds. obsługi sekretariatu.
6. Aparaty fotograficzne, będące w dyspozycji Urzędu przysługują:
1) Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków,
2) Zastępcy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
3) Kierownikowi Delegatury,
4) Kierownikowi Wydziału ds. Inspekcji Zabytków Ruchomych,
5) Starszemu inspektorowi ochrony zabytków,
6) Inspektorowi ochrony zabytków.
§ 3. 1. Koszty z tytułu korzystania z powierzonego mienia określonego w § 1,
w tym także koszty zakupu, napraw, eksploatacji winny być uzgodnione z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Głównym Księgowym.
2. Kontrolę wykonania budżetu, dotyczącą kosztów powierzonego mienia sprawuje Główny Księgowy.
§ 4. 1. Do podstawowych praw i obowiązków pracownika w zakresie korzystania z powierzonego mienia określonego w § 1 należy:
1) przestrzeganie zasady celowości i oszczędności;
2) nieudostępnianie powierzonego mienia osobom trzecim;
3) utrzymywanie powierzonego mienia w należytym stanie technicznym, korzystanie z niego zgodnie z instrukcją obsługi producenta;
4) należyta dbałość o powierzone mienie Urzędu w tym niezwłoczne informowanie przełożonego o każdym przypadku jego utraty.
2. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty powierzonego mienia, o którym mowa w § 1, użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Jeżeli utrata mienia nastąpiła na skutek kradzieży, rozboju albo w innych okolicznościach wskazujących na popełnienie przestępstwa, niezbędne jest zgłoszenie tego faktu policji.
3. W przypadku utraty służbowego telefonu komórkowego pracownik zobowiązany jest do natychmiastowego zablokowania numeru u operatora. W razie zwłoki lub niedopełnienia powyższego obowiązku pracownik zobowiązany jest do pokrycia należności wynikających
z rachunku telefonicznego za okres od chwili utraty telefonu.
§ 5. Zmiana położenia poszczególnych sprzętów, stanowiących wyposażenie pomieszczeń, wymaga uprzedniej akceptacji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zgłoszenia tego faktu do Wydziału Budżetu Finansów i Administracji.
§ 6. Korzystanie z powierzonego mienia poza siedzibą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp. jest dopuszczalne w zakresie mienia wskazanego w protokole zdawczo – odbiorczym wyłącznie na potrzeby wykonywania obowiązków służbowych.
§ 7.
1. Pracownik traci prawo do użytkowania powierzonego mienia określonego
w § 1 z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę.
2. Pracownik zobowiązany jest zwrócić powierzone mienie w terminie wskazanym przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia.
§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Główny Księgowy.
§ 9. Traci moc zarządzenie nr 14/2014 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 04.04.2014 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: załącznik nr 1

Skip to content