LWKZ.110.14.2014 Zarządzenie nr 14/2014

LWKZ.110.14.2014

Zarządzenie nr 14/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 04 kwietnia 2014 r.

w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie § 9 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, zwanym dalej „Urzędem”.
§ 2. 1. Służbowe telefony komórkowe, będące w dyspozycji Urzędu przysługują:
1) Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków;
2) Zastępcy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
3) Kierownikowi Delegatury.
2. Pracownicy, nie wymienieni w ust. 1 mają prawo do korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych, które znajdują się w sekretariacie Urzędu oraz
w sekretariacie Delegatury Urzędu.
§ 3. Korzystanie z telefonów komórkowych do celów służbowych przez osoby wymienione w § 2 ust. 1 odbywa się na podstawie umowy o przyjęciu odpowiedzialności materialnej pracownika, której wzór stanowi załącznik nr 1.
§ 4. 1. Telefony, które znajdują się w sekretariacie Urzędu oraz w sekretariacie Delegatury Urzędu zostają przekazane Referentom ds. obsługi sekretariatu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
2. Referenci ds. obsługi sekretariatu każdorazowo wydają telefony komórkowe do celów służbowych pracownikom, o których mowa w § 2 ust. 2.
3. Rozmowy telefoniczne przeprowadzane przez pracowników, o których mowa w § 2 ust. 2, odnotowywane są w rejestrze prowadzonym przez Referentów ds. obsługi sekretariatu.
§ 5. 1. Koszty z tytułu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych, w tym także koszty zakupu, napraw, eksploatacji winny być uzgodnione z Głównym Księgowym.
2. Kontrolę wykonania budżetu, dotyczącą kosztów służbowych telefonów komórkowych sprawuje Główny Księgowy.
3. Zakupu nowych telefonów komórkowych, kart aktywacyjnych i akcesoriów dokonuje pracownik, który użytkuje służbowy telefon komórkowy po uprzednim uzgodnieniu z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
§ 6. 1. Do podstawowych praw i obowiązków pracownika w zakresie korzystania ze służbowego telefonu komórkowego należy:
1) przestrzeganie zasady celowości i oszczędności;
2) nieudostępnianie służbowego telefonu komórkowego osobom trzecim;
3) utrzymywanie telefonu służbowego w należytym stanie technicznym, korzystanie z niego zgodnie z instrukcją obsługi producenta;
3) należyta dbałość o mienie Urzędu, jakim jest służbowy telefon komórkowy, w tym niezwłoczne informowanie przełożonego o każdym przypadku utraty służbowego telefonu komórkowego.
2. W przypadku utraty służbowego telefonu komórkowego użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zablokowania numeru u operatora, a następnie zgłoszenia tego faktu Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Jeżeli utrata telefonu nastąpiła na skutek kradzieży, rozboju albo w innych okolicznościach wskazujących na popełnienie przestępstwa, niezbędne jest zgłoszenie tego faktu policji.
3. W przypadku utraty służbowego telefonu komórkowego z winy pracownika, pracownik ten ponosi wszelkie koszty związane z utratą telefonu.
4. W przypadku zwłoki lub niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 2 pracownik pokrywa należności wynikające z rachunku telefonicznego za okres od chwili zaginięcia lub kradzieży telefonu lub jego utraty na skutek ww. okoliczności, do chwili dopełnienia obowiązków określonych w ust. 2.
§ 7. 1. Pracownik traci prawo do używania służbowego telefonu komórkowego z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę.
2. Pracownik zobowiązany jest zwrócić telefon służbowy w terminie wskazanym przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia.
§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Główny Księgowy.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: załącznik nr1

Skip to content