LWKZ.110.13.2014 Zarządzenie nr 13/2014

LWKZ.110.13.2014

Zarządzenie nr 13/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zasad obsługi administracyjnej i finansowej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków działającej przy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków  w Zielonej Górze

Na podstawie art. 99 ust. 1 i ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r. ( Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz 1568 ze zm.) w związku z § 8 ust. 1 Regulaminu Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Zielonej Górze z dn. 09.04.2010 r. (został wprowadzony zarządzeniem nr 77 Wojewody Lubuskiego z dnia 09.04.2010 r., a następnie zmieniony zarządzeniami Wojewody Lubuskiego z dnia 13.02.2014 r. oraz z dnia 18.03.2014 r.) ustala się następujące zasady obsługi administracyjnej i finansowej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków działającej przy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Zielonej Górze:
§ 1. Członkowie Rady pełnią obowiązki społeczne.
§ 2. Sprawy obsługi administracyjnej i finansowej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków prowadzi Wydział ds. Budżetu, Finansów i Administracji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
§ 3. 1. Przez obsługę administracyjną i finansową należy rozumieć:
1) zapewnienie członkom Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków niezbędnych materiałów biurowych oraz napojów i poczęstunku w związku z ich udziałem w posiedzeniach Rady;
2) wypłacenie należności tytułem zwrotu kosztów przejazdu z miejscowości zamieszkania do miejscowości, w której odbywa się posiedzenie Rady oraz powrotu do miejscowości zamieszkania poniesionych przez członków Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
w związku z ich udziałem w posiedzeniach Rady w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013, poz. 167).
2. Wypłata należności tytułem zwrotu kosztów przejazdu dokonywana jest na podstawie złożonego przez członka Rady wniosku i załączonych dowodów poświadczających poniesione wydatki w postaci biletów oraz ewidencji przebiegu pojazdu.
3. Nie zwraca się kosztów podróży za przelot samolotem oraz przejazd taksówką.
§ 4. Za prawidłową realizację postanowień niniejszego zarządzenia odpowiedzialny jest Główny Księgowy.
§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 41/2006 LWKZ z dn. 11 września 2006 r. w sprawie zasad obsługi administracyjnej i finansowej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków działającej przy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Zielonej Górze.
§ 6. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content