LWKZ.110.11.2014 Zarządzenie nr 11/2014

LWKZ.110.11.2014

Zarządzenie nr 11/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 21 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z samochodów służbowych
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie § 9 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin korzystania z samochodów służbowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowcy oraz pracownikowi odpowiedzialnemu za sprawy kadrowe.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 3 z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z samochodów służbowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: załącznik nr1

Skip to content