LWKZ.110.12.2014 Zarządzenie nr 12/2014

LWKZ.110.12.2014

Zarządzenie nr 12/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 21 marca 2014 r.

w sprawie postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. nr 216, poz. 1584, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze są obowiązani, na podstawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. nr 216, poz. 1584, z późn. zm.), do składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym według formularza określonego załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 04 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym ( Dz.U. z 2011 r. 150 poz. 890).

§ 2. Oświadczenie o stanie majątkowym należy przekazać Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Zielonej Górze

1) przed objęciem stanowiska służbowego – według stanu majątkowego na dzień złożenia dokumentu,
2) w trakcie zajmowania stanowiska służbowego – każdego roku do 31 marca według stanu majątkowego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,
3) w dniu opuszczenia stanowiska – według stanu majątkowego na dzień złożenia dokumentu.

§ 3. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze przyjmuje, przechowuje i udostępnia oświadczenia o stanie majątkowym. Przyjmujący sprawdza w szczególności, czy jest podpisane i opatrzone datą oraz czy jest wypełnione w sposób jednoznaczny, właściwy i kompletny. W przypadku stwierdzenia uchybień w treści oświadczenia, przyjmujący zwraca się do osoby składającej oświadczenie z żądaniem ich niezwłocznego usunięcia.

§ 4. Oświadczenie o stanie majątkowym jest dokumentem stanowiącym tajemnicę prawnie chronioną. Podlega ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”. Dostęp do oświadczenia mają wyłącznie osoby upoważnione na piśmie przez przyjmującego. Osoba składająca może wyrazić pisemna zgodę na jego ujawnienie.

§ 5. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków sporządza pisemną analizę złożonych oświadczeń majątkowych.

§ 6. Analiza stanowi tajemnicę prawnie chronioną. Wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zakres analizy obejmuje:

1) sprawdzenie terminowości złożenia oświadczenia,
2) sprawdzenie formalnej poprawności, kompletności i jednoznaczności oświadczenia,
3) sprawdzenie przestrzegania ograniczeń, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
4) porównanie treści obecnego oświadczenia z treścią poprzedniego,
5) ocenę zmiany stanu majątku osoby składającej.

§ 8. Udostępnianie oświadczeń lub ich kopii jest możliwe tylko na pisemny wniosek złożony przez podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: załącznik nr1

Skip to content