LWKZ.110.10.2014 Zarządzenie nr 10/2014

LWKZ.110.10.2014

Zarządzenie nr 10/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki Rachunkowości określającej zasady prowadzenia rachunkowości przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szcze¬gólnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jed. Dz.U.2013.289 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, rozporządzeniu Ministra Finan¬sów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r., nr 38 poz. 207 z późn. zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2010r. nr 235, poz. 1546), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym ( Dz. U. z 2011 r. nr 298 poz. 1766 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. z 2010 r. nr 20 poz. 103 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się jako obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. Politykę Rachunkowości określająca zasady prowadzenia rachunkowości przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 1/2012 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Lubuskim Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Polityki Rachunkowości określającej zasady prowadzenia rachunko-wości przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

Załączniki: załącznik nr1

Skip to content