LWKZ.110.9.2014 Zarządzenie nr 9/2014

LWKZ.110.9.2014

Zarządzenie nr 9/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie Regulaminu udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz.

Na podstawie § 9 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 14, lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., nr 123, poz. 698 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, określający zasady udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 9 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 grudnia 2005 r., w sprawie Regulaminu udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz.

§ 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: załącznik nr 1

Skip to content