LWKZ.110.8.2014 Zarządzenie nr 8/2014

LWKZ.110.8.2014

Zarządzenie nr 8/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 07 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Instrukcji w sprawie zasad obiegu i kontroli dowodów i dokumentów księgowych.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. nr 330 z 2013 r.) zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się jako obowiązującą od dnia 7 marca 2014 r. Instrukcję w sprawie zasad obiegu i kontroli dowodów i dokumentów księgowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Obowiązek stosowania Instrukcji w sprawie zasad obiegu i kontroli dowodów i dokumentów księgowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze powierza się wszystkim pracownikom.

§ 3. Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Główna Księgowa

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 8/2010 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia w Lubuskim Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Instrukcji w sprawie zasad obiegu i kontroli dowodów i dokumentów księgowych.

Załączniki: załącznik nr1

Skip to content