LWKZ.110.5.2014 Zarządzenie nr 5/2014

LWKZ.110.5.2014

Zarządzenie nr 5/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 27 lutego 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i niskocennych składników majątkowych stanowiących własność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze znajdujących się w Delegaturze w Gorzowie Wlkp. oraz zasad przeprowadzania tych likwidacji

Na podstawie § 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114, poz. 761) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 10/2012 z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i niskocennych składników majątkowych stanowiących własność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze znajdujących się w Delegaturze w Gorzowie Wlkp. oraz zasad przeprowadzania tych likwidacji wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuje się Stałą Komisję Likwidacyjną do przeprowadzania likwidacji środków trwałych i niskocennych składników majątkowych stanowiących własność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze znajdujących się w Delegaturze w Gorzowie Wlkp. w składzie:

1) Przewodniczący – Błażej Skaziński – Kierownik Delegatury;
2) Członek – Artur Dębski – kierowca;
3) Członek – Natalia Wrześniak – referent do spraw obsługi sekretariatu.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content