LWKZ.110.4.2014 Zarządzenie nr 4/2014

LWKZ.110.4.2014

Zarządzenie nr 4/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie priorytetów przyjętych w realizacji zadań w ramach ochrony zabytków
w województwie lubuskim w latach 2014-2018 związanych z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Na podstawie art. 91 ust. 4 pkt. 1, pkt.2 i pkt. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Mając na względzie ocenę zagrożeń w stosunku do zabytków woj. lubuskiego oraz wytyczne wynikające z Tez do Krajowego Programu Ochrony Zabytków ustala się następujące priorytety w wyborze zadań, na które udzielane będą dotacje celowe z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

  1. prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe drewnianych zabytków nieruchomych oraz zabytków ruchomych (w szczególności empory, meble, stolarka),
  2. prace konserwatorskie i restauratorskie oraz badania konserwatorskie przy zabytkach ruchomych o wysokich wartościach historycznych, artystycznych lub naukowych,
  3. prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach zdobniczych stanowiących wystrój zabytków nieruchomych o wysokich wartościach, historycznych, artystycznych lub naukowych,
  4. zabezpieczenie przed włamaniem i wandalizmem obiektów, w których przechowywane są cenne zabytki ruchome,
  5. prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy średniowiecznych i renesansowych zabytkach nieruchomych i ruchomych mające na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie ich substancji,
  6. prace konserwatorskie i restauratorskie przy dziełach znanych artystów i warsztatów mających szczególne znaczenie dla historii i kultury regionu.

§ 2. Do przestrzegania ustaleń niniejszego zarządzenia zobowiązuje się członków komisji powołanej do rozpatrywania wniosków o dotacje celowe z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 3/2010 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie priorytetów przyjętych w realizacji zadań w ramach ochrony zabytków w województwie lubuskim w latach 2010-2013 związanych z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content