LWKZ.110.3.2014 Zarządzenie nr 3/2014

LWKZ.110.3.2014

Zarządzenie nr 3/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 24 stycznia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 592 z późn. zm.)1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 854 z późn. zm.)2 zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 30/2009 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w rozdziale 4 – Zasady i warunki przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Świadczeń udziela się na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek składa się do Komisji Socjalnej. Wniosek o sfinansowanie lub dofinansowanie wypoczynku dzieci zorganizowanego w formie wczasów, kolonii, obozów, zimowisk, rajdów i zielonych szkół, a także wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie składa się na dany rok w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. Wniosek o udzielenie pożyczki zwrotnej na cele mieszkaniowe składa się na dany rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Jeżeli wyżej wymienione terminy upływają w dniu wolnym od pracy wniosek złożony pierwszego dnia roboczego po ich upływie uważa się za złożony w terminie.”;

2) w § 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci przysługuje osobie uprawnionej tylko raz w roku. Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie przysługuje osobie uprawnionej tylko raz w roku.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podstawą do wypłaty dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego przez pracowników we własnym zakresie jest skorzystanie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego obejmującego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.”.

§ 2. Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Przewodniczący Komisji i Główna Księgowa.

§ 3. Treść niniejszego zarządzenia uzgodniono z międzyzakładową organizacją związkową oraz Komisją Socjalną Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1 — Zmiany ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2012 r., poz. 908; Dz.U. z 2012 r., poz. 1456; Dz.U. z 2013 r., poz. 747; Dz.U. z 2013 r., poz. 1645.
2 — Zmiany ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1080; Dz.U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1405; Dz.U. z 2002 r., Nr 135, poz. 1146; Dz.U. z 2002 r., Nr 240, poz. 2052; Dz.U. z 2003 r., Nr 63, poz. 590; Dz.U. z 2003 r., Nr 213, poz. 2081; Dz.U. z 2004 r., Nr 240, poz. 2407; Dz.U. z 2008 r., Nr 90, poz. 562; Dz.U. z 2011 r., Nr 244, poz. 1454; Dz.U. z 2013 r., poz. 896.

Skip to content