LWKZ.110.1.2014 Zarządzenie nr 1/2014

LWKZ.110.1.2014

Zarządzenie nr 1/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 02 stycznia 2014 r.

w sprawie alokacji wydatków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w układzie zadaniowym na rok 2014

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zdaniowym zarządza się co następuje:

§ 1. Podstawowe pojęcia dotyczące budżetu zdaniowego:

1) Budżet zdaniowy jest trzyletnim planem wydatków jednostek podsektora rządowego oraz podsektora ubezpieczeń społecznych, sporządzany w układzie funkcji, zadań, podzadań oraz działań.
2) Funkcja państwa tworzą główna jednostkę klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki jednego obszaru działalności państwa.
3) Zadanie to zespół działań realizowanych przez jednostkę lub kilka instytucji finansowych z budżetu pogaństwa lub innych źródeł publicznych, których celem jest osiągnięcie określonego ilościowo lub jakościowo efektu. Zadanie obejmuje całość wykonywanych lub zleconych przez jednostki podsektora rządowego w danej dziedzinie działań, pogrupowanych w podzadania. Zadania tworzą drugi szczebel klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki według celów.
4) Podzadanie to grupa działań wyodrębnionych w ramach jednego zadania, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania. Podzadania tworzą trzeci szczebel klasyfikacji zadaniowej i grupują działania. Podzadania posiadają charakter operacyjny.
5) Działanie stanowi układ wykonawczy wydatków budżetowych, to najniższy szczebel klasyfikacji zadaniowej. Działania obejmują wszystkie najważniejsze elementy procesu osiągania celów podzadania oraz celów szczegółowych zadania.

§ 2. 1. Alokacja wydatków dokonywana jest zgodnie z kwotami budżetu w ujęciu tradycyjnym na poziomie planu, planu po zmianach, zaangażowania, wykonania i zobowiązań.
2. Przeniesienie środków z budżetu tradycyjnego do budżetu zdaniowego odbywa się na poziomie działania. Do działań określonych dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przypisuje się pracowników zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
3. Przypisanie pracowników do odpowiednich działań dokonywane jest w programie „KADRY,PŁACE”

§ 3. Planowanie wydatków budżetu zadaniowego.
1. Alokacja planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w układzie zadaniowym dokonywana jest na podstawie kwot ustalonych w ustawie budżetowej.
2. Alokacja tradycyjnego planu wydatków (rozdział, paragraf) do budżetu zadaniowego dokonywana jest na podstawie BZ-1.
3. Zmiana planu wydatków budżetu zadaniowego wprowadzana jest na podstawie decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 4. Ewidencja w układzie zdaniowym.
1. Alokacja wydatków w rozdziałach i paragrafach do układu zadaniowego dokonywana jest w sposób określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.
2. Ewidencja w zakresie planu, zaangażowania i wydatków prowadzona jest w programie finansowo-księgowym „SFINKS”

§ 5. Księgowość sporządza sprawozdania okresowo z wykonania budżetu zadaniowego zgodnie z § 3 ust. 1 pkt.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.

§ 6. Nadzór nad zarządzeniem powierzam Głównemu Księgowemu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 02 stycznia 2014 r.

Załączniki: załącznik nr1, załącznik nr 2

Skip to content