O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 21.11.2013 r.
ZN.5142.96.2013 [mSzp]
O B W I E S Z C Z E N I E
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci i przyłączy gazowych niskiego ciśnienia przy ul. Kościuszki, Komuny Paryskiej, Waszyngtona na działkach oznaczonych nr 439/1,451/1, 410/22, 490/1, 579/2, 493/30, 493/26, 488/50, 442, 443, 450/15, 444/3, 450/10, 453/2, 410/6, 409, 489/3, 489/2, 488/15, 407, 493/2, 493/12, 493/6, 493/7, 493/5, 579/4, 579/5 położonych w obrębie 0002 miasta Szprotawy
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 p.1 lit. b, art. 7 ust. 1 ust. 4 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – tekst jednolity), art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t., z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Szprotawy sygn.: IR.6733.92.2013 z dnia 05.11.2013 r. (data wpływu 08.11.2013 r.)
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a
uzgodnić decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci i przyłączy gazowych niskiego ciśnienia przy ul. Kościuszki, Komuny Paryskiej, Waszyngtona na działkach oznaczonych nr 439/1,451/1, 410/22, 490/1, 579/2, 493/30, 493/26, 488/50, 442, 443, 450/15, 444/3, 450/10, 453/2, 410/6, 409, 489/3, 489/2, 488/15, 407, 493/2, 493/12, 493/6, 493/7, 493/5, 579/4, 579/5 położonych w obrębie 0002 miasta Szprotawy,
pod warunkiem wprowadzenia w treści ww. decyzji następujących zapisów:
1. Planowane zamierzenie dotyczy obszaru zlokalizowanego w otoczeniu historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 tj. na obszarze w promieniu 1 km od granicy historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy:
• wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków wymaga zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej;
• z uwagi na konieczność ochrony zabytków archeologicznych, podczas prac ziemnych w granicach inwestycji należy zapewnić badania archeologiczne, na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.
2. W przypadku istniejącej nawierzchni kamiennej lub natrafienia w trakcie realizacji prac ziemnych na historyczną nawierzchnię, należy ją bezwzględnie zachować, a po zakończeniu prac przywrócić ją do stanu poprzedniego, z zachowaniem jej układu przekrojów poprzecznych i poziomych.
3. Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący zagrożenia dla starodrzewu oraz zabytkowej zieleni.
u z a s a d n i e n i e
W związku z wnioskiem Burmistrza Szprotawy sygn.: IR.6733.92.2013 z dnia 05.11.2013 r. (data wpływu 08.11.2013 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci i przyłączy gazowych niskiego ciśnienia przy ul. Kościuszki, Komuny Paryskiej, Waszyngtona na działkach oznaczonych nr 439/1,451/1, 410/22, 490/1, 579/2, 493/30, 493/26, 488/50, 442, 443, 450/15, 444/3, 450/10, 453/2, 410/6, 409, 489/3, 489/2, 488/15, 407, 493/2, 493/12, 493/6, 493/7, 493/5, 579/4, 579/5 położonych w obrębie 0002 miasta Szprotawy.
Inwestycja zlokalizowana jest w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 – zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy. W związku z powyższym zgodnie z art. 60 ust. 1 i art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t., z późn. zm.) decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami winna zostać uzgodniona z wojewódzkim konserwatorem zabytków w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – t.j.). Zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 19 ust 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) przy sporządzaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego uwzględnia się ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w szczególności zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Ochrona zabytków, w oparciu o art. 4 cytowanej wyżej ustawy, polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku.
Na podstawie analizy przedstawionego projektu decyzji stwierdzono, że planowane działania nie wpłyną negatywnie na ekspozycję historycznego układu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Szprotawy.
Jednocześnie, z uwagi na lokalizację inwestycji w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 – zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy, wprowadzono dodatkowe warunki odnoszące się do robót budowlanych, które należy uwzględnić w decyzji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 3 pkt 15 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ otoczenie – jest to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Stosownie do art. 36 ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Ponadto, w miejscach historycznej zabudowy miasta i przedmieść w tym późnośredniowiecznej wraz z dawnym cmentarzem itp., podczas prac ziemnych w granicach inwestycji, należy zapewnić badania archeologiczne, na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ zabytek archeologiczny jest to zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem. Na podstawie art. 31 ust. 1a pkt 2 osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków. Na podstawie art. 32 ust. 2 cyt. ustawy zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których mowa w ust. 1a, ustala wojewódzki konserwator zabytków, w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny.
Jednocześnie, ze względu na istniejące, historyczne nawierzchnie kamienne oraz możliwość natrafienia na nie podczas prowadzenia robót budowlanych a także prowadzenie prac w obrębie zieleni historycznej wprowadzono warunki dla całej inwestycji polegające na zachowaniu historycznych nawierzchni i prowadzenia robót w sposób nie powodujący zagrożenia dla starodrzewu oraz zabytkowej zieleni.
Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 p.1 lit. b art. 7 ust. 1, ust. 4 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – t.j.), art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t., z późn. zm.), orzeczono, jak w sentencji.
p o u c z e n i e
Na niniejsze postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.
Doręczenie niniejszego postanowienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Otrzymuje:
1. Burmistrz Szprotawy, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
2. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Zakłada w Zgorzelcu, ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec, w której imieniu działa pełnomocnik PRO-GAZ Pani Małgorzata Nadziejko, ul. Strumykowa 26B/8, 65-101 Zielona Góra.
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Szprotawa sposób publicznego ogłoszenia.
a/a (7608)

Skip to content