O B W I E S Z C Z E N I E P O S T A N O W I E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.p
l

Zielona Góra, dnia 17.12.2013 r.

ZN.5142.191.2013 [Zar/1]


O B W I E S Z C Z E N I E
P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 49 oraz art. 106 § 5 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 267), art. 91 ust. 4 p. 4, art. 89 p. 2, art. 19 ust. 1a, art. 18 ust. 1, art. 7 p. 1 i p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b i lit g ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz art. art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 637 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.12.2013 r. (data wpływu: 06.12.2013 r.), znak: RŚ.6733.16.2013, złożonego przez Wójta Gminy Żary,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

I. uzgodnić decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na odbudowie i modernizacji rzeki Żarki w km 0+000 – 6+576 przebiegającej przez tereny miasta Żary i miejscowości Grabik w części dotyczącej obszaru oznaczonego nr ewid. działek: 16, 17, 19, 20, 21, 23/2 (obręb 1, miasto Żary) oraz 472/3, 4/21, 435, 436, 434/2, 433/2, 433/1, 366/1, 434/1, 366/2, 418, 417, 416/1, 420/4, 420/2, 415/1, 415/2, 693/8, 377, 409, 382, 692, 411/1, 411/4, 690, 384/6, 384/7, 384/8 (obręb Grabik, gmina Żary).
Ww. decyzję uzgadnia się pod warunkiem uzupełnienia jej treści o następujące zapisy:
• Działki oznaczone nr ewid.: 16, 17, 19, 20, 21, 23/2 (obręb 1, miasto Żary) zlokalizowane są na obszarze parku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1214 decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30.06.1964 r. oraz na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Żary wpisanego do rejestru zabytków pod nr 71 decyzją z dnia 07.11.1957 r. i pod nr 2170 decyzją z dnia 31.01.1975 r.
• Zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 1 i p. 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prowadzenie robót budowlany na obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zamiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozowania wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.
• Na podstawie art. 31 ust. 1a i ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować: roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego – jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków. Zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których mowa w ust. 1a, ustala wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny. Mając na uwadze powyższe, z uwagi na lokalizację inwestycji na obszarze zabytkowego parku oraz miasta wpisanego do rejestru zabytków, podczas realizacji prac ziemnych na terenie działek o nr ewid.: 16, 17, 19, 20, 21, 23/2 (obręb 1, miasto Żary), inwestor winien zapewnić badania archeologiczne (obserwacje).
• Zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prowadzenie badań archeologicznych wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.
• Na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków nakazuje się zachowanie historycznych elementów małej architektury w postaci mostków, przepustów i innych zabytkowych i wartościowych obiektów inżynieryjnych z dopuszczeniem ich modernizacji i remontu.
• Działki oznaczone nr ewid.: 472/3, 4/21, 435, 436, 434/2, 433/2, 433/1, 366/1, 434/1, 366/2, 418, 417, 416/1, 420/4, 420/2, 415/1, 415/2, 693/8, 377, 409, 382, 692, 411/1, 411/4, 690, 384/6, 384/7, 384/8 (obręb Grabik, gmina Żary) zlokalizowane są w granicach układu ruralistycznego wsi Grabik ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wyznaczonego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków (wykaz przekazany Gminie Żary w celu utworzenie gminnej ewidencji pismem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 03.12.2010 r., znak: RZD.4200-39/10) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie parku, również ujętego w ww. wykazie.
• Zgodnie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.
• Stosownie do art. 88 ust. 1 p. 3 w powiązaniu art. 90 wspomnianej wyżej ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza karę pieniężną za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, drzew lub krzewów. Czynności o których mowa w art. 83-89, w zakresie, w jakim wykonywane są one przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, wykonuje starosta.
• Obowiązkiem właściciela jest podejmowanie wszelkich działań zmierzających do zachowania żywotności drzew. Ustawa o ochronie przyrody w art. 4 – nakłada obowiązek dbałości o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym na osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej oraz inne jednostki organizacyjne. Starania te mają na celu zachowanie stanu środowiska w niepogorszonym stanie, tak aby zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne obecnemu
i przyszłym pokoleniom.
II. umorzyć postępowanie w sprawie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na odbudowie i modernizacji rzeki Żarki w km 0+000 – 6+576 przebiegającej przez tereny miasta Żary i miejscowości Grabik w części dotyczącej obszaru oznaczonego nr ewid. działek: 1, 478/3, 497, 482/3, 493/5, 483, 493/3, 482/1, 482/2, 491/6, 490, 481, 484/7, 484/8, 484/9, 484/4, 484/12, 484/14, 484/11, 484/10, 484/15, 480, 486, 498/4, 430, 544/8, 544/2, 523, 556, 544/4, 533, 511, 522, 510/2, 510/1, 505, 504, 84, 83, 699, 70, 71, 73/4, 73/5, 66, 65, 68, 67, 48/1, 48/2, 44/4, 45/1, 45/2, 39/8, 47, 46/2, 2/27, 2/32, 2/33 (obręb 1, miasto Żary); 323/2, 323/4, 326, 328/19, 329/1, 329/2, 329/3, 330, 340, 343/5 (obręb 2, miasto Żary); 25, 26, 31, 32/2, 32/7, 32/8, 32/10, 32/11, 32/12, 32/13, 33, 34/1, 34/3, 35, 36/1, 36/2, 37/4, 37/5, 37/6, 38/1, 39/1, 39/2, 40/2, 40/3, 40/4, 40/6, 40/7, 40/8, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 42/1, 42/2, 43, 44/1, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 45, 46/1, 46/2, 46/3, 47, 48, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/7, 49/13, 50, 51/1, 51/2, 52/1, 53/2, 53/3, 53/4, 71, 129/4, 129/5, 129/10, 132, 142, 143/5, 143/6, 144/4, 145, 146, 148, 149, 150, 151/1, 151/2, 152, 153/4, 153/5, 153/6, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 190, 197/1, 197/2, 197/4, 197/5, 249, 255/7, 258, 259, 260, 266/2, 263/3, 263/4, 263/6, 264/1, 265/1, 265/2, 267, 268, 269/3, 269/4, 269/5, 269/6, 308/2, 340, 374 (obręb 3, miasto Żary) oraz 4/3, 4/5, 4/10, 472/1, 438/1, 4/23, 745, 472/2, 746, 4/8, 4/7, 438/3, 4/18, 4/27, 384/2, 689, 688, 687, 723/1, 686, 724, 725, 685, 684, 403, 683, 682, 715, 716/4 (obręb Grabik, gmina Żary), jako bezprzedmiotowe z uwagi na brak podstawy prawnej do rozstrzygania sprawy.

u z a s a d n i e n i e

     Wnioskiem z dnia 02.12.2013 r. (data wpływu: 06.12.2013 r.) Wójt Gminy Żary wystąpił do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na odbudowie i modernizacji rzeki Żarki w km 0+000 – 6+576 przebiegającej przez tereny miasta Żary i miejscowości Grabik.
     Z dniem 01.01.2009 r. Gmina Żary o statusie miejskim, przejęła cześć kompetencji z zakresu właściwości Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w tym uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską, podlegających ochronie prawnej w rozumieniu art. 6 ust. 1 p. 1 oraz art. 7 p. 1 i p. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na podstawie art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [§ 4 ust. 2 lit. a porozumienia z dnia 24.11.2008 r. w sprawie przekazania Gmina Żary o statusie miejskim niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 24, poz. 1882, 1883)]. Zgodnie z treścią § 2 p. 1 i p. 4, porozumienie nie obejmuje spraw „dotyczących inwestycji własnych Gminy Żary o statusie miejskim” oraz „zabytków nieruchomych rezydencjonalnych (zamki, dwory, pałace, parki i folwarki z nimi związane oraz sakralnych i posakralnych”.
     Jak ustalono w toku postępowania wyjaśniającego działki oznaczone nr ewid.: 16, 17, 19, 20, 21 i 23/2 (obręb 1, miasto Żary) zlokalizowane są na obszarze parku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1214 decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30.06.1964 r., związanego z żarskim zespołem zamkowo-pałacowym oraz na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Żary wpisanego do rejestru zabytków pod nr 71 decyzją z dnia 07.11.1957 r. i pod nr 2170 decyzją z dnia 31.01.1975 r. Zgodnie z art. 7 p. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wpis do rejestru zabytków jest jedną z form ochrony zabytków.
     Z kolei działki o nr ewid. 472/3, 4/21, 435, 436, 434/2, 433/2, 433/1, 366/1, 434/1, 366/2, 418, 417, 416/1, 420/4, 420/2, 415/1, 415/2, 693/8, 377, 409, 382, 692, 411/1, 411/4, 690, 384/6, 384/7, 384/8 (obręb Grabik, gmina Żary) zlokalizowane są w granicach układu ruralistycznego wsi Grabik ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wyznaczonego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków (wykaz przekazany Gminie Żary w celu utworzenie gminnej ewidencji pismem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 03.12.2010 r., znak: RZD.4200-39/10) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie parku, również ujętego w ww. wykazie.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przy sporządzaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z art. 7 p. 4 zapisy w decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowią formę ochrony zabytków.
     Realizacja inwestycji obejmującej odbudowę i modernizację rzeki Żarki na ww. obszarze jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego. Ze względu na jej częściową lokalizację na obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz ujętym w ewidencji zabytków niezbędne jest uzupełnienie jej treści o warunki wynikające z przepisów odrębnych, dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także drzew i krzewów. Należy zaznaczyć, że na obszarze parku wpisanego do rejestru zabytków, w związku z możliwością natrafienia podczas prac ziemnych zabytki archeologiczne, niezbędne będzie zapewnienie przez inwestora badań archeologicznych (obserwacji). Ponadto, niezbędne ze stanowiska konserwatorskiego jest zachowanie historycznych elementów małej architektury w postaci mostków, przepustów i innych zabytkowych i wartościowych obiektów inżynieryjnych z dopuszczeniem ich modernizacji i remontu.
     W związku z powyższym, na podstawie art. 91 ust. 4 p. 4, art. 89 p. 2, art. 19 ust. 1a, art. 18 ust. 1, art. 7 p. 1 i p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b i lit g ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, orzeczono jak w punkcie I sentencji niniejszego postanowienia.
     W kwestii pozostałych działek położonych na obszarze miasta Żary, oznaczonych nr ewid.: 1, 478/3, 497, 482/3, 493/5, 483, 493/3, 482/1, 482/2, 491/6, 490, 481, 484/7, 484/8, 484/9, 484/4, 484/12, 484/14, 484/11, 484/10, 484/15, 480, 486, 498/4, 430, 544/8, 544/2, 523, 556, 544/4, 533, 511, 522, 510/2, 510/1, 505, 504, 84, 83, 699, 70, 71, 73/4, 73/5, 66, 65, 68, 67, 48/1, 48/2, 44/4, 45/1, 45/2, 39/8, 47, 46/2, 2/27, 2/32, 2/33 (obręb 1, miasto Żary); 323/2, 323/4, 326, 328/19, 329/1, 329/2, 329/3, 330, 340, 343/5 (obręb 2, miasto Żary); 25, 26, 31, 32/2, 32/7, 32/8, 32/10, 32/11, 32/12, 32/13, 33, 34/1, 34/3, 35, 36/1, 36/2, 37/4, 37/5, 37/6, 38/1, 39/1, 39/2, 40/2, 40/3, 40/4, 40/6, 40/7, 40/8, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 42/1, 42/2, 43, 44/1, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 45, 46/1, 46/2, 46/3, 47, 48, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/7, 49/13, 50, 51/1, 51/2, 52/1, 53/2, 53/3, 53/4, 71, 129/4, 129/5, 129/10, 132, 142, 143/5, 143/6, 144/4, 145, 146, 148, 149, 150, 151/1, 151/2, 152, 153/4, 153/5, 153/6, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 190, 197/1, 197/2, 197/4, 197/5, 249, 255/7, 258, 259, 260, 266/2, 263/3, 263/4, 263/6, 264/1, 265/1, 265/2, 267, 268, 269/3, 269/4, 269/5, 269/6, 308/2, 340, 374 (obręb 3, miasto Żary), zgodnie z wyżej cytowanym porozumieniem z dnia 24.11.2008 r. w sprawie przekazania Gmina Żary o statusie miejskim niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie posiada kompetencji do załatwieni ww. sprawy. Organem właściwym do uzgodnienia decyzji o lokalizacji celu publicznego w tym zakresie jest Burmistrz Miasta Żary, z upoważnienia którego działa Miejski Konserwator Zabytków.
     Ponadto, ustalono, że działki oznaczone nr ewid.: 4/3, 4/5, 4/10, 472/1, 438/1, 4/23, 745, 472/2, 746, 4/8, 4/7, 438/3, 4/18, 4/27, 384/2, 689, 688, 687, 723/1, 686, 724, 725, 685, 684, 403, 683, 682, 715, 716/4 (obręb Grabik, gmina Żary) zlokalizowane są poza granicami układu ruralistycznego wsi Grabik, wyznaczonego do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków. Wg danych archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, na ww. terenie nie stwierdzono również występowania zarejestrowanych stanowisk archeologicznych.
     W związku z powyższym Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie ma podstawy prawnej do uzgodnienia przedmiotowej inwestycji.
     W związku z faktem, iż postępowanie w sprawie jest bezprzedmiotowe, na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) orzeczono jak w punkcie II sentencji niniejszego postanowienia.
     Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w postępowaniach administracyjnych dotyczących historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, historycznych zespołów budowlanych oraz terenów, na których znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, strony tych postępowań mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub wojewódzkiego konserwatora zabytków przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

p o u c z e n i e

     Na niniejsze postanowienie przysługuje Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.
Doręczenie niniejszego postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dnia od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1. Gmina Żary, al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary,
2. Wnioskodawca: Pan Piotr Stejbach Voessing Polska Sp. z o. o., ul. Grobla 17/5, 61-859 Poznań,
3. Inwestor: Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Ptasia 2b, 65-514 Zielona Góra,
4. Burmistrz Miasta Żary, ul. Rynek 1-5, 68-200 Żary,
5. Generalna Dyrekcja Dróg i Krajowych i Autostrad, ul. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra,
6. Urząd Marszałkowski, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
7. Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Lwowska 25, 65-225 Zielona Góra,
8. Enea Operator Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań,
9. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary,
10. Dolnośląska Spółka Gazownicza Sp. z o. o., ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław,
11. Starosta Powiatu Żarskiego, Pan marek Cieślak, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary,
12. Właściciele działek zlokalizowanych na obszarze miasta Żary i miejscowości Grabik – na adres: Gmina Żary, al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, w celu umieszczenia na tablicy ogłoszeń lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni,
13. aa. (8286) MBlz.

Opracowała: M. Błażejewska 16.12.2013 r.

Skip to content