LWKZ.110.5.2013 Zarządzenie nr 5/2013

LWKZ.110.5.2013

Zarządzenie nr 5/2013
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 07 maja 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie art. 53 ust 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm. ) i art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. ), zarządza się co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  w Zielonej Górze stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 26/2009 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), zwanej w Regulaminie ustawą o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami;
2) rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (Dz. U. Nr 75, poz. 706 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.);
5) statutu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 313 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 października 2012 r.;
6) statutu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 213 Wojewody Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2010 r.;
7) niniejszego Regulaminu.
2) w § 8 po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:
„11a. Delegacje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obejmujące teren województwa lubuskiego podpisuje Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a w czasie jego nieobecności pracownik, o którym mowa w § 8 ust. 11 Regulaminu.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wojewodę Lubuskiego.

Skip to content