O B W I E S Z C Z E N I E ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ROZPATRZENIA SPRAWY DOTYCZĄCEJ WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI TRZCIEL

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 26.03.2013 r.

RZD.5130.16.2013 [3]

O B W I E S Z C Z E N I E
ZAWIADOMIENIE
O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ROZPATRZENIA SPRAWY DOTYCZĄCEJ WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI TRZCIEL

Na podstawie art. 49 oraz art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym z urzędu w dniu 26.02.2013 r. w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Trzciel, gmina loco, powiat międzyrzecki,
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

z a w i a d a m i a

o przedłużeniu terminu rozpatrzenia przedmiotowej sprawy do dnia 29.05.2013 r., z uwagi na konieczność analizy zebranych materiałów dowodowych w celu właściwego sprecyzowania granic ochrony prawnej zabytku.

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel,
2. Urząd Miasta i Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel- pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości Trzciel.
Do wiadomości:
1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.,
2. aa 0186 awid

Opracowała: mgr Edyta Szreder-Ślaska

Skip to content