O B W I E S Z C Z E N I E ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁEM DOWODOWYM ZGROMADZONYM W SPRAWIE WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI TRZCIEL

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 20.05.2013 r.

RZD.5130.16.2013 [6]

O B W I E S Z C Z E N I E
ZAWIADOMIENIE
O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁEM DOWODOWYM ZGROMADZONYM W SPRAWIE WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI TRZCIEL

Działając na podstawie art. 49, art. 7, art. 9 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzeniem się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań, w związku z prowadzonym z urzędu postępowaniem administracyjnym wszczętym w dniu 26 lutego 2013 r. w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Trzciel, gmina loco, powiat międzyrzecki.
     Celem umożliwienia powyższego, wyznacza się termin do zapoznania z dokumentami w przedmiotowej sprawie w dniach od 17 do 21 czerwca 2013 r. w godzinach 10:30-14:30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdyńskich 75 w Gorzowie Wlkp.
     W przypadku niedogodności wyznaczonego terminu, prosi się o telefoniczny kontakt z pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp., Edytą Szreder-Ślaską pod nr 95 7200521 wewn. 34.
     Jednocześnie informuje się, że w oparciu o zebrane materiały dowodowe w sprawie, w tym oględziny przedmiotowego zespołu urbanistycznego przeprowadzone w dniu 21 marca 2013 r., wyznaczono granice ochrony prawnej zabytku, których przebieg przedstawiono na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego obwieszczenia.
     Ponadto zawiadamia się, że ze względu na konieczność umożliwienia Stronom zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie, zgodnie z art. 35 i art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedłuża się termin rozpatrzenia sprawy do dnia 29 lipca 2013 r.

Załącznik:
1. Projekt załącznika graficznego do decyzji o wpisie do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego miejscowości Trzciel – do pobrania.

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel,
2. Urząd Miasta i Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel- pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości Trzciel.
Do wiadomości:
1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.,
2. aa 0186, 2309 awid

Skip to content