LWKZ.110.4.2013 Zarządzenie nr 4/2013

LWKZ.110.4.2013

Zarządzenie nr 4/2013
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 05 marca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i niskocennych składników majątkowych stanowiących własność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze znajdujących się w Delegaturze w Gorzowie Wlkp. oraz zasad przeprowadzania tych likwidacji

§ 1. W zarządzeniu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 10/2012 z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i niskocennych składników majątkowych stanowiących własność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze znajdujących się w Delegaturze w Gorzowie Wlkp. oraz zasad przeprowadzania tych likwidacji wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuje się Stałą Komisję Likwidacyjną do przeprowadzania likwidacji środków trwałych i niskocennych składników majątkowych stanowiących własność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze znajdujących się w Delegaturze w Gorzowie Wlkp. w składzie:

1) Przewodniczący – Błażej Skaziński – Kierownik Delegatury;
2) Członek – Artur Dębski – kierowca;
3) Członek – Katarzyna Wysocka – referent do spraw obsługi sekretariatu.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content