LWKZ.110.3.2013 Zarządzenie nr 3/2013

LWKZ.110.3.2013

Zarządzenie nr 3/2013
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie powołania komisji w celu dokonania przeglądu i analizy obszaru zawierania umów cywilnoprawnych zawartych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze

Na podstawie pisma nr DKN-580-8(2)/13 z dnia 01.02.2013 r. członka Rady Ministrów – Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Tomasza Arabskiego, zarządza
się, co następuje:

§ 1. W celu dokonania przeglądu i analizy obszaru zawierania umów cywilnoprawnych powołuje się Komisję w składzie:
1) Przewodniczący Komisji – mgr Kamila Domagalska;
3) Członek Komisji – mgr Błażej Skaziński;
4) Członek Komisji – mgr Marta Jabłońska;
5) Członek Komisji – mgr Anna Świst.

§ 2. Celem wykonania obowiązku, o którym mowa w piśmie nr DKN-580-8(2)/13 z dnia 01.02.2013 r. komisja obejmuje przedmiotem umowy zawarte w 2012 roku.

§ 3. Do zadań Komisji należy dokonanie przeglądu i analizy obszaru zawierania umów cywilnoprawnych zawartych w 2012 r., w szczególności w następującym zakresie:
1) czy nie noszą cech umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;
2) czy przedmiotem umów nie jest zadanie podobne lub tożsame z realizowanym przez stronę umowy (pracownika) w ramach stosunku pracy;
3) czy zatrudnienie w ramach stosunku pracy implikowałoby konieczność zastosowania otwartego i konkurencyjnego trybu naboru;
4) czy zatrudnienie w ramach stosunku pracy zobowiązałoby stronę umowy do złożenia oświadczenia majątkowego lub ograniczyło jej prawo do prowadzenia działalności gospodarczej lub zasiadania w organach podmiotów prowadzących taką działalność;
5) czy umowy, uwzględniając zakres przedmiotowy zawieranych umów, terminów i łączną ich wartość, jest tożsama z innymi w rozumieniu Prawa zamówień publicznych.

§ 4. Z dokonanego przeglądu i analizy zawartych umów cywilnoprawnych zostanie sporządzony protokół.

§ 5. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content