O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 13.09.2012 r.

ZN.5142.89.2012 [mSzp]

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektu handlowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowie 35 miejsc parkingowych , budowie bilbordu reklamowego oraz budowie trzech masztów flagowych na działce oznaczonej nr 322 położonej w Szprotawie przy ul. Niepodległości

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 91 ust. 4 p. 4, art. 89, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 4 p. 2, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 17), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Szprotawy, wniesionego dnia 31.08.2012 r., znak: IR.6730.81.2012

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

odmówić uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektu handlowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowie 35 miejsc parkingowych , budowie bilbordu reklamowego oraz budowie trzech masztów flagowych na działce oznaczonej nr 322 położonej w Szprotawie przy ul. Niepodległości.

u z a s a d n i e n i e

Planowana inwestycja dotyczy działki nr 322 przy ul. Niepodległości, zlokalizowanej na terenie otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod numerem pod nr 103 i 2180 – zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy. Zgodnie z art. 3 ust. 15 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, nr 162 poz. 1568 ze zmianami) otoczenie jest to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Ponieważ teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze otoczenia zespołu urbanistycznego miasta Szprotawa, objętego ochroną prawną na podstawie wpisu do rejestru zabytków, decyzja o warunkach zabudowy zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zm.) winna zostać uzgodniona z wojewódzkim konserwatorem zabytków w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że projekt decyzji zawiera błędy formalne uniemożliwiające jej uzgodnienie. Załącznik graficzny, zgodnie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy, nie posiada lub zawiera błędny w oznaczeniach graficznych dotyczących granic i linii regulacyjnych, a także elementów zagospodarowania przestrzennego, które należy stosować w części graficznej decyzji, zgodnie z Polską Normą PN-B-01027 z dnia 11 lipca 2002 r.
Należy zauważyć, że omawianej decyzji brakuje również analizy urbanistycznej, zgodnie z § 3. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588), zgodnie z którym w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu właściwy organ wyznacza wokół działki budowlanej, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy, obszar analizowany i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.
W projekcie decyzji nie został wprowadzony warunek dotyczący wymogu uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Wobec powyższego, na podstawie art. 91 ust. 4 p. 4, art. 89, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 4 p. 2, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 17), orzeczono jak w rozstrzygnięciu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymuje:
1. Burmistrz Szprotawy, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
2. Pan Maksymilian Fokszan, reprezentujący inwestora: Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-akcyjna, ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn.
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Szprotawa sposób publicznego ogłoszenia

a/a (5791)

Skip to content