O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 20.09.2012 r.

ZN.5142.94.2012 [mSzp]

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektu pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”, w ramach którego realizowana jest inwestycja polegająca na: „Budowie kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej z sieciami bocznymi dla PJO C1 – A4 Osiedle Słoneczne – zlewnia PS13, dla PJO A5 – A4 Iława Sowiny – zlewnie PS 15, PS17.1, PS17.2, PP2
z przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in. drogi dojazdowe (place manewrowe), zasilanie energetyczne, doprowadzenie wody na teren przepompowni, przekładniki istniejącego uzbrojenia itd.”

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 p.1 lit. b i lit. c, art. 7 ust. 1 ust. 4 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, 2001 roku Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 13870), art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dn. 27 marca 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Szprotawy sygn.: IR.6733.13.2012 z dnia 24.08.2012r. (data wpływu 06.09.2012r.)

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektu pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”, w ramach którego realizowana jest inwestycja polegająca na: „Budowie kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej z sieciami bocznymi dla PJO C1 – A4 Osiedle Słoneczne – zlewnia PS13, dla PJO A5 – A4 Iława Sowiny – zlewnie PS 15, PS17.1, PS17.2, PP2 z przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in. drogi dojazdowe (place manewrowe), zasilanie energetyczne, doprowadzenie wody na teren przepompowni, przekładniki istniejącego uzbrojenia itd.”,
pod warunkiem:
1. Usunięcia z treści ww. decyzji błędnego zapisu w pkt. III.4 lit. b, dotyczącego wpisu do rejestru zabytków.
2. Wprowadzenia w treści ww. decyzji następujących zapisów:

1. Planowane zamierzenie dotyczy częściowo obszaru zlokalizowanego na terenie otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 – zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy:

– wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wymaga zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej;

2. Prace ziemne przy zespole kościelnym w dawnej Iławie /obecnie Szprotawa/ (kościół, brama, dawny cmentarz przykościelny) należy prowadzić ze szczególną ostrożnością uwzględniając zabezpieczenie skarp przed osunięciemi uszkodzeniem murów.

3. Planowane zamierzenie dotyczy częściowo obszaru i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków tj.: historycznego układu ruralistycznego dawnej Iławy ob. Szprotawie, zespołu zabudowy Dolnośląskich Zakładów Odlewniczych DEZETO przy ul. Sobieskiego 51 Szprotawa-Sowiny:

– zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1996 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) w stosunku do obiektów obszarów ujętych
w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków;

4. Podczas prac ziemnych w granicach inwestycji należy zapewnić badania archeologiczne (nadzory), na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej;

5. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji prac ziemnych na historyczną nawierzchnię (np. kamienną) należy ją bezwzględnie zachować, a po zakończeniu prac przywrócić ją do stanu poprzedniego, z zachowaniem jej przekrojów poprzecznych i poziomych;

6. W przypadku gdy inwestycja dotyczy obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków (m.in. budynków gospodarczych, budynków mieszkalnych, itp.):

– zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1996 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) w stosunku do obiektów obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków;

7. Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący zagrożenia dla starodrzewia oraz zabytkowej zieleni.

U z a s a d n i e n i e

W związku z wnioskiem Burmistrza Szprotawy (sygn.: IR.6733.13.2012, data wpływu 06.09.2012r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektu pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”,
w ramach którego realizowana jest inwestycja polegająca na: „Budowie kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej z sieciami bocznymi dla PJO C1 – A4 Osiedle Słoneczne – zlewnia PS13, dla PJO A5 – A4 Iława Sowiny – zlewnie PS 15, PS17.1, PS17.2, PP2 z przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in. drogi dojazdowe (place manewrowe), zasilanie energetyczne, doprowadzenie wody na teren przepompowni, przekładniki istniejącego uzbrojenia itd.”
Inwestycja zlokalizowana jest częściowo na terenie otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 – zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy.
W części inwestycja przebiega w bliskim sąsiedztwie zespołu kościelnego w daw. Iławie ob. Szprotawie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 45. Ponadto, część planowanej inwestycji znajduje się na terenie historycznego układu ruralistycznego dawnej Iławy, ob. Szprotawy oraz zespołu zabudowy Dolnośląskich Zakładów Odlewniczych DEZETO przy ul. Sobieskiego 51 w Szprotawie – Sowiny, ujętych zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 75 poz. 474) w wykazie zabytków, o którym mowa w art. 1 pkt. 5 lit. b (cyt. ustawy) oraz w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Zgodne z art. 8. ust. 1. cyt. ustawy do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków – w odniesieniu do zabytków znajdujących się w wykazie, o którym mowa w art. 7 ww. ustawy.
Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dn. 27 marca 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków – w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 4 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) formami ochrony są ustalenia ochrony w decyzjach lokalizacji celu publicznego. Zgodnie z art. 4 cytowanej wyżej ustawy ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających n celu zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku.
Na podstawie analizy zapisów w przedstawionym projekcie decyzji stwierdzono, że planowane działania nie wpłyną negatywnie na ekspozycję układu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Szprotawy oraz wartości zabytkowe obiektów i obszarów wykazie zabytków nieruchomych.
Jednocześnie, z uwagi na lokalizację inwestycji w części na terenie otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 (2180) – zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy, wprowadzono dodatkowy warunek odnoszący się do robót budowlanych, który należy uwzględnić w niniejszej decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z art. 3 pkt 15 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ otoczenie – jest to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Stosownie do art. 36 ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Z uwagi na lokalizację inwestycji na terenie historycznego układu ruralistycznego dawnej Iławy ob. Szprotawy oraz zespołu zabudowy przemysłowej przy ul. Sobieskiego 51 w Szprotawie, wprowadzono warunek wynikający z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1996 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118), mianowicie: w stosunku do obiektów obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Ponadto, podczas prac ziemnych w granicach inwestycji należy zapewnić badania archeologiczne, na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej
Jednocześnie, ze względu na możliwość natrafienia podczas prowadzenia robót budowlanych na zachowane kamienne nawierzchnie historyczne a także prowadzenie prac w obrębie zieleni historycznej wprowadzono warunki dla całej inwestycji polegające na zachowaniu historycznych nawierzchni i prowadzenia robót w sposób nie powodujący zagrożenia dla starodrzewu oraz zabytkowej zieleni.
Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 p.1 lit. b lit c, art. 7 ust. 1, ust. 4 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, 2001 roku Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 13870), art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dn. 27 marca 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie niniejszego postanowienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymuje:
1. Burmistrz Szprotawy, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
2. Pan Radosław Wysocki, EKOSYSTEM Zielona Góra Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 20c, 65-364 Zielona Góra – na adres: Gmina Szprotawa, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
3. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Inspektorat
w Żaganiu, ul. Bema 1, 68-100 Żagań.
4. Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań.
5. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-063 Zielona Góra.
6. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
7. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
8. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław.
9. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Szprotawa sposób publicznego ogłoszenia.
a/a (5910)

Skip to content