O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 24.08.2012 r.

ZN.5142.82.2012 [mSzp]

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej i sieci bocznych dla PJO B1 – A2 Osiedle Chrobrego z pompami ścieków wraz z infrastrukturą wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in.: drogi dojazdowe (place manewrowe), zasilanie energetyczne, doprowadzenie wody na teren przepompowni, przekładki istniejącego uzbrojenia, itd.” Inwestycja przewidziana do realizacji w rejonie ulic: Chrobrego, Kożuchowska, Ceglana, Kolejowa, Henrykowska, R. Luksemburg, Szpitalna, Kościuszki, Waszyngtona, Warszawska, Pl. Komuny Paryskiej, Głogowska, Kozaka, Prusa, Sienkiewicza, Kopernika, Kochanowskiego, , droga do Przemkowa (droga krajowa nr 12, Wiejska obręb Szprotawa do obręb Henryków, ul. Akacjowa – obręb Wiechlice, oraz działki w obrębie Dziećmiarowice) w miejscowości Szprotawa

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 p.1 lit. b, art. 7 ust. 1 ust. 4 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, 2001 roku Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 13870), art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dn. 27 marca 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Szprotawy sygn.: IR.6733.11.2012 z dnia 06.08.2012r. (data wpływu 13.08.2012r.)

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej i sieci bocznych dla PJO B1 – A2 Osiedle Chrobrego z pompami ścieków wraz z infrastrukturą wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in.: drogi dojazdowe (place manewrowe), zasilanie energetyczne, doprowadzenie wody na teren przepompowni, przekładki istniejącego uzbrojenia, itd.” Inwestycja przewidziana do realizacji w rejonie ulic: Chrobrego, Kożuchowska, Ceglana, Kolejowa, Henrykowska, R. Luksemburg, Szpitalna, Kościuszki, Waszyngtona, Warszawska, Pl. Komuny Paryskiej, Głogowska, Kozaka, Prusa, Sienkiewicza, Kopernika, Kochanowskiego, , droga do Przemkowa (droga krajowa nr 12, Wiejska obręb Szprotawa do obręb Henryków, ul. Akacjowa – obręb Wiechlice, oraz działki w obrębie Dziećmiarowice)
w miejscowości Szprotawa,
pod warunkiem:
I. Usunięcia z treści ww. decyzji błędnego zapisu w pkt. III.4 lit. b, dotyczącego wpisu do rejestru zabytków.
II. Wprowadzenia w treści ww. decyzji następujących zapisów:
1. Planowane zamierzenie dotyczy częściowo obszaru zlokalizowanego na terenie historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180:

  • wykonywanie robót budowlanych na obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków wymaga zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej;
  • podczas prac ziemnych w granicach inwestycji należy zapewnić badania archeologiczne, na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.

2. Planowane zamierzenie dotyczy częściowo obszaru zlokalizowanego w otoczeniu historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 tj. na obszarze w promieniu 1 km od granicy historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy:

  • wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków wymaga zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej;
  • z uwagi na konieczność ochrony zabytków archeologicznych, podczas prac ziemnych w granicach inwestycji należy zapewnić badania archeologiczne, na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.

3. Planowane zamierzenie dotyczy częściowo obiektów ujętych w wykazie zabytków,
o którym mowa w art. 1 pkt. 5 lit. b (cyt. ustawy) oraz w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków:

  • zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1996 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) w stosunku do obiektów obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków;

4. W stosunku do obiektów obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1996 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118).
5. W przypadku odsłonięcia obiektów lub warstw kulturowych należy wstrzymać wszelkie prace związane z inwestycją i przeprowadzić badania ratownicze, na które należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjne.
6. W przypadku prowadzenia robót budowlanych lub podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku prowadzenia prac przy zabytku wpisanym do rejestru pod nr L-469/A – zespół zabudowy dawnej rzeźni przy ul. Jana III Sobieskiego 69 należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.
7. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji prac ziemnych na historyczną nawierzchnię (np. kamienną) należy ją bezwzględnie zachować, a po zakończeniu prac przywrócić ją do stanu poprzedniego, z zachowaniem jej przekrojów poprzecznych i poziomych, niezależnie od rodzaju planowanej nawierzchni.
8. Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący zagrożenia dla starodrzewia oraz zabytkowej zieleni.

U z a s a d n i e n i e

W związku z wnioskiem Burmistrza Szprotawy sygn.: IR.6733.11.2012 z dnia 06.08.2012 r. (data wpływu 13.08.2012 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej i sieci bocznych dla PJO B1 – A2 Osiedle Chrobrego z pompami ścieków wraz z infrastrukturą wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in.: drogi dojazdowe (place manewrowe), zasilanie energetyczne, doprowadzenie wody na teren przepompowni, przekładki istniejącego uzbrojenia, itd.” Inwestycja przewidziana do realizacji w rejonie ulic: Chrobrego, Kożuchowska, Ceglana, Kolejowa, Henrykowska, R. Luksemburg, Szpitalna, Kościuszki, Waszyngtona, Warszawska, Pl. Komuny Paryskiej, Głogowska, Kozaka, Prusa, Sienkiewicza, Kopernika, Kochanowskiego, , droga do Przemkowa (droga krajowa nr 12, Wiejska obręb Szprotawa do obręb Henryków, ul. Akacjowa – obręb Wiechlice, oraz działki w obrębie Dziećmiarowice) w miejscowości Szprotawa.
Inwestycja zlokalizowana jest częściowo na terenie historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 oraz w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 – zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy.
Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dn. 27 marca 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków – w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 4 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) formami ochrony są ustalenia ochrony w decyzjach lokalizacji celu publicznego. Zgodnie z art. 4 cytowanej wyżej ustawy ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku.
Na podstawie analizy zapisów w przedstawionym projekcie decyzji stwierdzono, że planowane działania nie wpłyną negatywnie historyczny układ urbanistyczno – krajobrazowy miasta Szprotawy oraz jego ekspozycję.
Jednocześnie, z uwagi na lokalizację inwestycji na obszarze historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 (2180) oraz jego otoczenia, wprowadzono dodatkowe warunki odnoszące się do robót budowlanych, które należy uwzględnić w decyzji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 3 pkt 12 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ historyczny układ urbanistyczny jest to przestrzenne założenie miejskie zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych w tym ulic lub sieci dróg. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 15 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ otoczenie – jest to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Stosownie do art. 36 ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. ustawy /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ wykonywanie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego oraz prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Ponadto, w miejscach historycznej zabudowy, dawnych cmentarzysk, wyrobisk użytkowanych historycznie jako śmietniska itp. podczas prac ziemnych w granicach inwestycji, należy zapewnić badania archeologiczne, na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ zabytek archeologiczny jest to zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem. Na podstawie art. 31 ust. 1a pkt 2 osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków. Na podstawie art. 32 ust. 2 cyt. ustawy zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których mowa w ust. 1a, ustala wojewódzki konserwator zabytków, w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny.
Z uwagi na znajdujące się na terenie inwestycji zabytki nieruchome obiekty ujęte zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 75 poz. 474) w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków wprowadzono warunek uzgodnienia robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę z właściwym organem w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Jednocześnie, ze względu na możliwość natrafienia podczas prowadzenia robót budowlanych na zachowane kamienne nawierzchnie historyczne a także prowadzenie prac w obrębie zieleni historycznej wprowadzono warunki dla całej inwestycji polegające na zachowaniu historycznych nawierzchni i prowadzenia robót w sposób nie powodujący zagrożenia dla starodrzewu oraz zabytkowej zieleni.
Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 p.1 lit. b art. 7 ust. 1, ust. 4 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, 2001 roku Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 13870), art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dn. 27 marca 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie niniejszego postanowienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymuje:
1. Burmistrz Szprotawy, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
2. Pan Radosław Wysocki, EKOSYSTEM Zielona Góra Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 20c, 65-364 Zielona Góra – na adres: Gmina Szprotawa, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
3. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Inspektorat
w Żaganiu, ul. Bema 1, 68-100 Żagań.
4. Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań.
5. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-063 Zielona Góra.
6. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
7. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
8. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław.
9. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Szprotawa sposób publicznego ogłoszenia.
a/a (5353)

Skip to content